انواع گوناگون گلیکان در ارگانیسم‌های مختلف.

N-گلیکولیزاسیون (انگلیسی: N-linked glycosylation) به فرایند اتصال ملکول قندی الیگوساکارید (موسوم به ملکول گلیکان) به یک اتمِ نیتروژن (نیتروژن آمیدیِ باقیماندهٔ آسپاراژین در یک پروتئین) گفته می‌شود که در علم بیوشیمی مورد مطالعه و بررسی است. نوع اتصالات اتمی، هم در عملکرد و هم در ساختار فیزیکی پروتئین‌های برخی از یوکاریوت‌ها مؤثر است.

فرایند N-گلیکولیزاسیون در یوکاریوت‌ها، باستانیان و خیلی بندرت، در باکتری‌ها رخ می‌دهد. ماهیت گلیکان‌های حاوی پیوند نیتروژنی که به گلیکوپروتئین متصل می شوند، بر حسب آنکه در کدام سلول بیان می‌شوند، متفاوت است. این موضوع همچنین در گونه‌های مختلف با هم تفاوت دارد و گونه‌های مختلف جانوری، انواع متفاوتی از گلیکان‌های دارای پیوند نیتروژنی را می‌سازند.

مسیر بیوسنتز گلیکوپروتئین‌های حاوی پیوند نیتروژنی: این فرایند در شبکه آندوپلاسمی شروع می‌شود و در دستگاه گلژی ادامه می‌یابد و در غشاء پلاسمایی خاتمه می‌یابد. محصول نهایی، یا ترشح می‌شود یا در داخل همان غشاء پلاسمایی باقی می‌ماند.

جستارهای وابسته