سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 
سال: ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷

۹۶۴ (قمری)، نهصد و شصت و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم نوامبر سال ۱۵۵۶ میلادی است.

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته