ساماریمیوروپیمگادولینیم
-

Eu

Am
ظاهر
نقرهy white, but rarely seen without oxide discoloration
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد یوروپیم، Eu، 63
تلفظ به انگلیسی ‎/jʊˈroʊpiəm/‎
yoo-ROH-pee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه lanthanide
گروه، دوره، بلوک n/a۶, f
جرم اتمی استاندارد 151.964 g·mol
آرایش الکترونی [Xe] 4f 6s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 25, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 5.264 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 5.13 g·cm
نقطه ذوب 1099 K, 826 °C, 1519 °F
نقطه جوش 1802 K, 1529 °C, 2784 °F
گرمای هم‌جوشی 9.21 kJ·mol
گرمای تبخیر 176 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 27.66 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 863 957 1072 1796    
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3, 2 (mildly basic oxide)
الکترونگاتیوی  ? 1.2 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 547.1 kJ·mol
دومین: 1085 kJ·mol
سومین: 2404 kJ·mol
شعاع اتمی 180 pm
شعاع کووالانسی 198±6 pm
متفرقه
ساختار کریستالی body-centered cubic
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (r.t.) (poly) 0.900 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) est. 13.9 W·m·K
انبساط گرمایی (r.t.) (poly)
35.0 µm/(m·K)
مدول یانگ 18.2 GPa
مدول برشی 7.9 GPa
مدول حجمی 8.3 GPa
نسبت پواسون 0.152
سختی ویکر 167 MPa
عدد کاس 7440-53-1
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های یوروپیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Eu syn 36.9 y ε 2.261 Sm
Eu 47.8% 5×10 y α   Pm
Eu syn 13.516 y ε 1.874 Sm
β 1.819 Gd
Eu 52.2% Eu ایزوتوپ پایدار است که 90 نوترون دارد

یوروپیوم (Europium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Eu و عدد اتمی آن ۶۳ است.

خواص فیزیکی عنصر یوروپیوم :