یارد مربع یکی از یکاهای مساحت در دستگاه امپراتوری/دستگاه آمریکایی (غیر متریک) است که در گذشته در بیشتر کشورهای انگلیسی‌زبان استفاده می‌شود اما امروزه معمولا در خارج از ایالات متحده، کانادا و بریتانیا، به جای آن از متر مربع استفاده می‌شود. هر یارد مربع به صورت مساحت مربعی به ضلع یک یارد تعریف می‌شود که در آن طول هر یارد برابر سه پا، ۳۶ اینچ یا ۰٫۹۱۶۴۴ متر است.

محتویات

نمادها

هیچ نشانی که بر روی آن توافق جهانی باشد برای یارد وجود ندارد، اما نمادهای زیر به کار می‌روند:

تبدیل

هر یارد مربع برابر است با:

جستارهای وابسته