گویش والنسیایی از گویش های زبان کاتالانی می باشد که در منطقه ی والنسیای اسپانیا بدان تکلم می شود.این گویش گاهی نیز بعنوان زبانی مجزا در نظر گرفته شده است.شمار کل گویشوران این زبان را حدود دومیلیون و چهارصدهزار تن برآورد کرده اند.

جستارهای وابسته