کَمّیَت یا چَندی در لغت به معنای مقدار می‌باشد و معمولاً در برابر واژهٔ کیفیت به کار می‌رود. در فیزیک هر چه که قابل اندازه‌گیری باشد، کمیت و در مقابل، هرچه که نتوان اندازه‌گیری کرد کیفیت نامیده می‌شود. کمیت را می‌توان با یک عدد نشان داد و برای تعیین این مقدار نیاز به یکای آن کمیت داریم. «کم و کیف» را در فارسی چند و چون می‌گویند.

انواع کمیت‌ها

کمیت‌ها در فیزیک به دو نوع کمیت نرده‌ای یا اسکالر (عددی) و کمیت برداری تقسیم می‌شوند.

از کمیت‌های پر کاربرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جستارهای وابسته