کاربری زمین به استفاده انسان از زمین گفته می‌شود.

کاربری مسکونی

مسکونی از انواع کاربری های مختلف زمینها و ساختمانهای موجود در معماری و سبک شهرسازی می باشد که در آن فضا برای اسکان و زندگی شهروندان در نظر گرفته می شود . هر چند به شکل اصولی این کاربری به صورت واحد در زمینهای شهری دیده می شود . اما در برخی موارد با توجه به فشرده بودن بافتهای مسکونی مختلف در کلان شهرها این نوع کاربری به شکل های تلفیقی با دیگر کاربری ها از قبیل تجاری و اداری در نظر گرفته می شود .