عوامل منجر به حفره شکست آسفالت وایجاد چاله در مناطق در معرض انجماد و ذوب عبارتند از: 1. بارش که موجب سستی خاک می شود. 2. رانش خاک. 3. ذوب یخ. 4. ترافیک سنگین.

چاله آسفالت یا  حفره آسفالت  عبارت است از شکست ساختاری در   آسفالت سطح جاده ناشی از حضور آب در خاک یا وجود ترافیک سنگین عبوری  از روی ناحیه آسیب دیده. آب ابتدا ساختار زیر آسفالت را ضعیف می کند و سپس فشار سنگینی وسایل نقلیه موجب شکستگی آسفالت و ایجاد حفره می شود.

شکل گیری حفره آسفالت

یک حفره ایجاد شده در آسفالت در نیویورک.

حفره آسفالت از تجمیع دو عامل آب و ترافیک ایجاد می شود.

نگارخانه

جستارهای وابسته

References