وجود مفهوم شدیداً گسترده‌ای است که ویژگی‌های عینی و ذهنی واقعیت و هستی را در بر می‌گیرد. هر چه از وجود بهره‌ای داشته باشد، «وجود» خوانده می‌شود، گرچه اغلب این استفاده محدود به چیزهایی است که مفهوم ذهنی داشته باشند.

وجود در لغت به معنی هستی، بودن، فرتاش و یافتن است.

جستارهای وابسته