واحد پول واحدی برای سنجش دادوستد کالا و خدمات است که در تسهیل انتقال کالا و خدمات نقشی اساسی دارد. به عبارت دیگر یکای پولی یک کشور، نام پول رایج در آن کشور است. برای نمونه واحد پول کشور ژاپن ین و واحد پول کشور ایران تومان است.

یکاهای پیشین پول ایران

واحد پول ایران در دوره قاجار قران بود و کوچک‌ترین واحد پول قدیم (تا آخر دوره قاجار) در ایران دینار بود. یک تومان برابر ده قران و برابر ده هزار دینار بود. سکه اسپانیایی رئال پس از ورود به ایران با نام ریال بر مبنای وزنش، مطابق ۱۱۷٫۵ دینار گرفته شد اما از آغاز دوران رضاشاه پهلوی سکه‌های ریال به جای ۱۱۷٫۵ دینار به مبلغ ۱۰۰ دینار (مطابق قران) کاهش داده شدند؛ بنابراین قران و ریالی که امروزه ما به کار می‌بریم مقداری با مفهوم آن در دوران قدیم متفاوت است.

در سال ۱۳۰۸ خورشیدی به موجب قانون آحاد، پول ایران تغییر یافت و واحد پول به ریال تبدیل گردید

واحد قدیم برابری با دینار
شاهی ۵دینار
محمودی (صد دینار: صَنّار) ۱۰۰ دینار
عباسی ۲۰۰ دینار
نادری (ده‌شاهی) ۵۰ دینار
قران ۱۰۰ دینار
ریال (واحد رسمی پول ایران) ۱۰۰ دینار
تومان (واحد غیررسمی پول ایران) ۱۰۰۰ دینار

جستارهای وابسته

  • صدری افشار، غ. - حکمی، نسرین - حکمی، نسترن، فرهنگ فارسی امروز، ویرایش سوم، تهران: نشر کلمه، ۱۳۷۳، ص ۸۳۹.
  • ^  از خداداد رضاخانی

رده:یکاهای پول در گردش