لوتتیمهافنیمتانتال
Zr

Hf

Rf
ظاهر
steel grey
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد هافنیم، Hf، 72
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈhæfniəm/‎
HAF-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۴۶, d
جرم اتمی استاندارد 178.49 g·mol
آرایش الکترونی [Xe] 4f 5d 6s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 10, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 13.31 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 12 g·cm
نقطه ذوب 2506 K, 2233 °C, 4051 °F
نقطه جوش 4876 K, 4603 °C, 8317 °F
گرمای هم‌جوشی 27.2 kJ·mol
گرمای تبخیر 571 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 25.73 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 2689 2954 3277 3679 4194 4876
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 4, 3, 2 (آمفوتر oxide)
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 658.5 kJ·mol
دومین: 1440 kJ·mol
سومین: 2250 kJ·mol
شعاع اتمی 159 pm
شعاع کووالانسی 175±10 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (20 °C) 331 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 23.0 W·m·K
انبساط گرمایی (25 °C) 5.9 µm·m·K
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 3010 m/s
مدول یانگ 78 GPa
مدول برشی 30 GPa
مدول حجمی 110 GPa
نسبت پواسون 0.37
سختی موس 5.5
سختی ویکر 1760 MPa
سختی برینل 1700 MPa
عدد کاس 7440-58-6
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های هافنیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Hf syn 1.87 y ε 0.350 Lu
Hf 0.162% 2×10 y α 2.495 Yb
Hf 5.206% Hf ایزوتوپ پایدار است که 104 نوترون دارد
Hf 18.606% Hf ایزوتوپ پایدار است که 105 نوترون دارد
Hf 27.297% Hf ایزوتوپ پایدار است که 106 نوترون دارد
Hf syn 31 y IT 2.446 Hf
Hf 13.629% Hf ایزوتوپ پایدار است که 107 نوترون دارد
Hf 35.1% Hf ایزوتوپ پایدار است که 108 نوترون دارد
Hf syn 9×10 y β 0.373 Ta

هافنیوم (Hafnium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Hf و عدد اتمی آن ۷۲ است.

خواص فیزیکی عنصر هافنیم: