یک نیروی پایستار نیرویی است که کار انجام شده توسط آن برای بین دو نقطه مستقل از مسیر حرکت ذره است. به طور برابر یک ذره در یک حلقه بسته کار خالصی (مجموع نیروی در طول مسیر ضرب در جابه‌جایی)  توسط یک نیروی پایستار انجام نمی‌دهد. نیروی گرانشی یک مثال از یک نیروی پایستار است در حالی که نیروی اصطکاک به عنوان مثالی از یک نیروی غیرپایستار شناخته می‌شود.

جستارهای وابسته