نخستین جنگ صلیبی
بخشی از جنگ‌های صلیبی
1099jerusalem.jpg
تصرف اورشلیم نخستین پیروزی صلیبیون را به ارمغان آورد.
تاریخ ۱۰۹۵–۱۰۹۹
مکان خاور نزدیک (آناتولی، شام (سرزمین)، فلسطین)
نتیجه پیروزی قطعی صلیبیون
تغییرات
قلمرو
پادشاهی اورشلیم و دیگر دولتهای صلیبی تأسیس شد.

نخستین جنگ صلیبی (۱۰۹۶–۱۰۹۹) اردوکشی نظامی کلیسای کاتولیک اروپا بود که برای بازپس گیری سرزمین مقدس که طی فتوحات اسلامی سرزمین شام به دست مسلمانان افتاده بود (۶۳۲–۶۶۱)، شکل گرفت. سرانجام، این اردوکشی به فتح اورشلیم در سال ۱۰۹۹ منجر شد. این جنگ به دستور پاپ اوربان دوم در ۲۷ نوامبر سال ۱۰۹۵ با هدف اولیهٔ پاسخ به درخواست امپراتور بیزانس، آلکسیوس یکم، آغاز شد. امپراتور آلکسیوس یکم از داوطلبان غربی درخواست کرده بود تا به یاری او بیایند تا حملات ترکان سلجوقی از آناتولی (آسیای صغیر) را دفع کنند. اما این هدف فرعی به زودی به یک هدف اصلی تبدیل شد: فتح دوبارهٔ شهر مقدس اورشلیم و سرزمین مقدس و هم چنین رهایی بخشیدن مردم مسیحی مشرق زمین از حکومت اسلامی