نبرد کالینیکوم
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
زمان ۱۹ آوریل ۵۳۱
مکان کالینیکوم (رَقه امروزی در سوریه)
نتیجه پیروزی شاهنشاهی ساسانی
جنگندگان
شاهنشاهی ساسانی امپراتوری روم شرقی
فرماندهان
آزارتس بلیساریوس
نیروها
۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
تلفات
سنگین سنگین

نبرد کالینیکوم بخشی از جنگ‌های ایران و روم بود که در زمان ساسانیان روی داد.