نافلزات در جدول تناوبی:
     نافلزات چند اتمی     نافلزات دو اتمی     گازهای نجیبغیر از هیدروژن, بقیه نافلزات در منطقه بلوک پی قرار گرفته اند. هلیوم, اگر چه یک عنصر متعلق به بلوک اس است , اما به طور معمول در بالای نئون و در بلوک پی قرار می گیرد ، علت آن هم دارا بودن خاصیت گاز نجیب است.

نافلزها گروهی از عناصر شیمیایی هستند. در جدول تناوبی عناصر فلز، نافلز و یا شبه فلز هستند.

نافلزات عبارتند از:

محتویات

خصوصیات اصلی

تقسیم بندی نافلزات

این عناصر از نظر تعداد اتم در مولکول هایشان به سه دسته نافلزات چند اتمی ، نافلزات دواتمی و و گازهای نجیب تقسیم میشوند.

نافلزات چند اتمی

این نافلزات شامل عناصر کربن و سلنیم و گوگرد و فسفر است.

فسفر سفید, برای جلوگیری از اکسایش انرا در اب نگه می دارند [۱]

تمامی این نافلزات در دمای اتاق به حالت جامدند.این عناصر مولکولهایی بیش از دواتم تشکیل میدهند.کربن میتواند جامدهای کووالانسی غول آسایی مانند گرافیت و الماس بسازد.این عناصر نسبت به گروه بالا رسانای بهتری برای برق اند مثلا گرافیت یک ماده نیمه رساناست.این گروه نسبت به گروه اول عدد الکترونگاتیوی کمتری دارندو بناراین بیشتر تمایل دارند تا الکترون های خودر ابه اشتراک بگذارند وپیوند کووالانسی تشکیل دهنداگرچه عدد الکترونگاتیوی آنها نسبت به فلزات بسیار بیشتراست.این گروه در ایجاد چرخه حیات بسیار نقش مهمی دارندوکربن ماده اصلی سازنده مولکول های زیستی است.این گروه دمای ذوب و جوش بسیاربالاتری نسبت به گروه دوم دارند.

نافلزات دواتمی

A vial of برم in an acrylic cube

این نافلزات شامل هفت عنصر یعنی تمامی هالوژن ها وعناصر دواتمی اکسیژن و نیتروژن و هیدروژن است. این عناصر رسانای بسیار ضعیف برق اند ولی بسیار الکترونگاتیو بوده ودر ترکیبات یونی پیوندهای محکمی تشکیل می دهند.نکته دیگر این است که ازمیان این عناصر برم به حالت مایع و ید به حالت جامد در دمای اتاقند.

گازهای نجیب

یک تکه کوچک آرگون یخی درحال ذوب

گاز نجیب (گازهای کمیاب یا گازهای بی‌اثر) که بی‌بو و بی‌رنگ هستند، به عنصرهای هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، گزنون، رادون و آن‌ان‌اکتیوم گفته می‌شود که همه در دمای اتاق گازی هستند و در گروه A8 جدول مندلیف قرار دارند. به استثنای هلیوم، تمام گازهای نجیب دارای آرایش الکترونی خارجی ns np هستند که آرایش‌های بسیار پایدارند.

تمامی این گازها تک اتمی هستند و به مقدار کم در اتمسفر یافت می‌شوند. (تنها حدود یک درصد حجم هوا را تشکیل می‌دهند). در بین گازهای بی‌اثر، رادون عنصری رادیواکتیو و خطرناک است. گازهای بی‌اثر بیشترین انرژی یونیزاسیون را داشته و الکترونگاتیویته آن‌ها بسیار کم و ناچیز است. این گازها نقطه ذوب پایینی دارند (هلیوم کمترین مقدار نقطه ذوب را دارد) و همگی در هوای اتاق به شکل گاز هستند.

پیوندها