اصلی هشتادو پنج میلیون
عدد ترتیبی یک میلیاردم
تجزیه ۲ · ۵
سامانه عددی دوتایی ۱۱۱۰۱۱۱۰۰۱۱۰۱۰۱
۱۰۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شانزدهی ۳B9ACA۰۰

۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (یک میلیارد) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹ و قبل از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۱ قرار دارد.

در نماد علمی، اینگونه نوشته می‌شود ۱۰.

نمایش تصویری یک میلیارد

گزیده‌ای از اعداد ده‌رقمی

عدد توصیف
۱٬۰۲۳٬۴۵۶٬۷۸۹ کوچک‌ترین عدد pandigital در مبنای ده
۱٬۰۲۶٬۷۵۳٬۸۴۹ کوچک‌ترین عدد pandigital مجذور شامل صفر
۱٬۰۷۳٬۶۷۶٬۲۸۷ پانزدهمین عدد Carol
۱٬۰۷۳٬۷۴۱٬۸۲۴ ۲
۱٬۰۷۳٬۸۰۷٬۳۵۹ چهاردهمین عدد Kynea
۱٬۱۲۹٬۷۶۰٬۴۱۵ بست و سومین عدد Motzkin
۱٬۱۳۴٬۹۰۳٬۱۷۰ چهل و پنجمین عدد فیبوناچی
۱٬۱۶۲٬۲۶۱٬۴۶۷ ۳
۱٬۲۲۰٬۷۰۳٬۱۲۵ ۵
۱٬۲۳۴٬۵۶۷٬۸۹۰ عددی pandigital که ارقامش به ترتیب باشند
۱٬۳۱۱٬۷۳۸٬۱۲۱ بیست و پنجمین عدد Pell
۱٬۳۸۲٬۹۵۸٬۵۴۵ پانزدهمین عدد بل
۱٬۴۰۶٬۸۱۸٬۷۵۹ سیمین عدد Wedderburn-Etherington
۱٬۸۳۶٬۳۱۱٬۹۰۳ چهل و ششمین عدد فیبوناچی
۱٬۹۷۷٬۳۲۶٬۷۴۳ ۷
۲٬۱۴۷٬۴۸۳٬۶۴۷ هشتمین عدد اول مارین مرسن و بزرگترین عدد صحیح علامت‌دار ۳۲ بیتی
۲٬۱۴۷٬۴۸۳٬۶۴۸ ۲
۲٬۲۱۴٬۵۰۲٬۴۲۲ ششمین عدد اول pseudoperfect
۲٬۳۵۷٬۹۴۷٬۶۹۱ ۱۱
۲٬۹۷۱٬۲۱۵٬۰۷۳ یازدهمین عدد اول فیبوناچی (چهل و هفتمین عدد فیبوناچی)
۳٬۱۶۶٬۸۱۵٬۹۶۲ بیست و ششمین عدد Pell
۳٬۱۹۲٬۷۲۷٬۷۹۷ بیست و چهارمین عدد Motzkin
۳٬۳۲۳٬۲۳۶٬۲۳۸ سی و یکمین عدد Wedderburn-Etherington
۳٬۴۸۶٬۷۸۴٬۴۰۱ ۳
۴٬۲۹۴٬۸۳۶٬۲۲۳ شانزدهمین عدد Carol
۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۱ بزرگترین عدد اول ۳۲ بیتی صحیح بدون علامت
۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۵ بزرگترین عدد ۳۲ بیتی صحیح بدون علامت (در مبنای شانزده: FFFFFFFF)
۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۶ ۲
۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۷ اولین عدد مرکب فرما
۴٬۲۹۵٬۰۹۸٬۳۶۷ پانزدهمین عدد Kynea
۴٬۸۰۷٬۵۲۶٬۹۷۶ چهل و هشتمین عدد فیبوناچی
۵٬۷۸۴٬۶۳۴٬۱۸۱ سیزدهمین alternating factorial
۶٬۲۱۰٬۰۰۱٬۰۰۰ تنها عدد self-descriptive در مبنای ده
۶٬۲۲۷٬۰۲۰٬۸۰۰ سیزده فاکتوریل
۶٬۹۸۳٬۷۷۶٬۸۰۰ پانزدهمین عدد colossally abundant
۷٬۶۴۵٬۳۷۰٬۰۴۵ بیست و هفتمین عدد Pell
۷٬۷۷۸٬۷۴۲٬۰۴۹ چهل و نهمین عدد فیبوناچی
۷٬۸۶۲٬۹۵۸٬۳۹۱ سی و دومین عدد Wedderburn-Etherington
۸٬۵۸۹٬۸۶۹٬۰۵۶ ششمین عدد کامل
۸٬۵۸۹٬۹۳۴٬۵۹۲ ۲
۹٬۰۴۳٬۴۰۲٬۵۰۱ بیست و پنجمین عدد Motzkin
۹٬۸۱۴٬۰۷۲٬۳۵۶ بزرگترین عدد pandigital مجذور و بزرگترین عدد pandigital با توان خالص
۹٬۸۷۶٬۵۴۳٬۲۱۰ بزرگترین عدد pandigital با ارقام غیر تکراری

فاصله‌هایی با اعداد ده رقمی:


نام اعداد بزرگ
نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰ یک یونی u
۱۰ ده دکا da
۱۰ صد هکتو h
۱۰ هزار کیلو k
۱۰ ده هزار
۱۰ صد هزار
۱۰ میلیون مگا M
۱۰ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰ تریلیون بیلیون/هزارمیلیارد ترا T
۱۰ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰ سپتیلیون کوآدریلیون یُتا Y
۱۰ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰ گوگول گوگول
۱۰ گوگول پلکس گوگول پلکس
۱۰ گوگول پلکس پلکس گوگول پلکس پلکس