• میله به معنی تکه دراز و باریکی از فلز است.
  • میله نام استان چهل و سوم کشور الجزایر است.
  • مَیله در فارسی دری به معنی پیک‌نیک است.