سه‌شاخه چدنی زنگ‌زده سمت راست پائین یک منیفولد از بخش دست چپی یک موتور فورد کلن و۶ مدل ۲٫۹ است.

مَنیفولد یا گازگاه یکی از قطعات خودرو است.

منیفولد بخشی از موتور است که آمیزه سوخت و هوا را به سیلندرها می‌رساند.

در خودروها دو نوع منیفولد وجود دارد یکی منیفولد بنزین که هوا را به درون سیلندرها می‌کشد و دیگری منیفولد دود برای تخلیه دود اگزوز.

در میان لوله اگزوز و منیفولد دو قطعه لوله به نام‌های انباره اول و دوم قرار دارند.

  • ^ فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی آریانپور.
  • ^