مضرب (انگلیسی: Multiple) در ریاضی، حاصلضرب یک مقدار در یک عدد صحیح است. به عبارت دیگر، برای مقادیر a و b، بیان می‌داریم که a مضرب b است، اگر b=na برقرار بوده و n عددی صحیح باشد.در این حالت اگر a مقداری غیر صفر باشد، b÷a برابر مقدار صحیح n خواهد بود و به بیانی دیگر b بر a بخش‌پذیر است. هنگامیکه a و b اعدادی صحیح هستند، اگر b مضربی از a باشد، a را مقسوم‌علیه b می‎خوانیم.