مسیحیان معروف

مسیحی یا ترسا یا نصرانی به پیرو دین ابراهیمی مسیحیت گویند. آیین مسیح بنا بر زندگی و آموزه‌های عیسای پیغمبر است که در کتاب‌های «انجیل» و نامه‌های «عهد جدید» ثبت شده‌است. البته بر خلاف باور مسلمانان بر پیامبری عیسی، تمام مسیحیان ( به جز فرقه های محدودی) او را خداوند جسم پوشیده میدانند که به زمین آمد.

واژه‌شناسی

واژهٔ مسیحی منسوب به مسیح لقب عیسی است..

ترسا (از فارسی میانه ترساگ) به معنی ترسنده است. گفته‌اند که ترسا در اصل راهب می باشد (که در عربی نیز راهب به معنی بیم‌برنده است) و نیز آن را ترجمه از زبان سریانی دانسته‌اند.

نصرانی نیز واژه‌ای سریانی به معنی «منصوب به شهر ناصره» زادگاه عیسای ناصری است.