مسلسل ماکسیم ساخت سال ۱۹۱۱، سوئیس

مسلسل ماکسیم از نخستین گونه‌های مسلسل است. آن را مخترع بریتانیایی سر هیرام ماکسیم در سال ۱۸۸۴ اختراع کرد.

در مسلسل ماکسیم از نیروی پس‌زدن برای مسلح کردن سلاح استفاده می‌شد. نمونه‌های اولیه آن با مخزنی از آب که دور لوله آن را می‌پوشاند خنک می‌شد. مسلسل ماکسیم ۶۰۰ تیر در دقیقه شلیک می‌کرد.

در ایران

این اسلحه در ایران نیز موجود است و اولین افسر آموزش دیده برای استفاده از آن رضاشاه بود که به همین جهت در دوره ای به رضا ماکسیم معروف گشته بود.