ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد.

عناصر معماری

مکان‌ها

افراد

سایر