فهرست فیلسوفان مسلمان: شامل فیلسوفان طبیعی، مشاء، اشراق، حکمت متعالیه و متاخرین آن.

حکمت صدر اسلام

فلسفه طبیعی

فلسفه مشاء

فلسفه اشراق

  • شهاب الدین یحی سهروردی معروف به شیخ اشراق یا شیخ شهید.

حکمت متعالیه یا فلسفه اصالت وجود

  • محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به ملاصدرا، صدرالمتألهین.

معاصرین

سایر

این قسمت قابل بررسی و بازبینی است.

محققین مستشرق فلسفه اسلامی

جستارهای وابسته