در جمهوری آذربایجان ۱۲ نقطه جمعیتی با عنوان رسمی شهر وجود دارد. در تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان شهر واحدی است که به تنهایی اداره می‌شود و امورات مربوط به روستاها و سایر مناطق اطراف آن ممکن است وابسته به آن شهر نباشد. مثلاً امورات شهر نخجوان که در محدوده بخش بابک قرار گرفته‌است، در خود نخجوان و امورات کل بخش در شهرک کوچکی به نام بابک انجام می‌شود.

شهرهای جمهوری آذربایجان عبارتند از:

شهرهای پر جمعیت آذربایجان

رتبه شهر سرشماری ۱۸۹۷ سرشماری ۱۹۲۶ سرشماری ۱۹۳۹ سرشماری ۱۹۵۹ سرشماری ۱۹۷۰ سرشماری ۱۹۷۹ سرشماری ۱۹۸۹ تخمین ۲۰۰۸ منطقه
۱. باکو ۱۱۱٫۹۰۴ ۴۴۶٫۸۳۲ ۵۴۳٫۹۳۹ ۶۴۲٫۵۰۷ ۸۵۱٫۵۴۷ ۱٫۰۲۱٫۹۶۹ ۱٫۱۵۰٫۰۵۵ ۱٫۱۵۵٫۶۰۰ باکو
۲. گنجه ۳۳٫۶۲۵ ۵۵٫۵۱۰ ۹۸٫۹۴۹ ۱۱۶٫۱۲۲ ۱۸۹٫۵۱۲ ۲۳۱٫۹۰۱ ۲۷۸٫۰۰۶ ۳۰۹٫۲۰۰ گنجه
۳. سومقاییت ۶٫۳۵۳ ۵۱٫۴۸۵ ۱۲۴٫۴۹۰ ۱۹۰٫۱۱۲ ۲۳۱٫۱۰۴ ۲۷۱٫۴۰۰ سومقاییت
۴. مینگه‌چویر ۱۹٫۹۰۴ ۴۳٫۰۹۲ ۵۹٫۷۳۳ ۸۵٫۳۸۸ ۹۵٫۸۰۰ مینگه‌چویر
۵. شیروان ۳٫۰۶۶ ۱۳٫۴۲۷ ۳۳٫۸۲۸ ۴۱٫۵۸۳ ۵۸٫۲۵۳ ۷۰٫۵۰۰ شیروان
۶. نخجوان ۸٫۷۹۰ ۸٫۹۴۶ ۱۵٫۶۹۴ ۲۵٫۳۴۰ ۳۳٫۲۷۹ ۴۰٫۳۸۴ ۵۹٫۷۵۴ ۶۸٫۷۰۰ جمهوری خودمختار نخجوان
۷. شکی ۲۴٫۷۳۴ ۲۲٫۹۶۵ ۳۲٫۲۷۸ ۳۴٫۳۴۸ ۴۳٫۱۵۸ ۴۹٫۴۷۵ ۵۶٫۲۲۳ ۶۲٫۸۰۰ شکی
۸. یولاخ ۱٫۲۳۱ ۱۰٫۸۳۷ ۲۰٫۳۶۸ ۲۹٫۴۶۲ ۳۳٫۸۷۴ ۴۵٫۷۱۹ ۵۵٫۱۰۰ یولاخ
۹. خان‌کندی ۳٫۱۱۸ ۱۰٫۴۵۹ ۲۰٫۳۳۳ ۳۰٫۲۹۳ ۳۸٫۹۸۰ ۵۶٫۷۰۵ ۵۰٫۹۸۴ خان‌کندی
۱۰. لنکران ۸٫۷۳۳ ۱۱٫۸۷۸ ۱۶٫۶۱۱ ۲۵٫۲۰۹ ۳۵٫۵۰۵ ۴۰٫۳۱۲ ۴۵٫۰۲۰ ۴۸٫۵۰۰ لنکران
۱۱. خیردالان ۳٫۰۴۳ ۶٫۲۹۸ ۲۲٫۶۷۲ ۲۸٫۲۲۵ ۴۱٫۵۰۰ آبشرون
۱۲. برده ۱۳٫۰۳۳ ۲۰٫۷۸۸ ۲۴٫۱۲۲ ۳۰٫۹۰۸ ۳۸٫۲۰۰ برده
۱۲. خاچماز ۱٫۲۹۳ ۷٫۵۰۸ ۱۷٫۱۲۳ ۲۲٫۳۱۳ ۲۶٫۰۱۲ ۲۸٫۹۹۰ ۳۸٫۲۰۰ خاچماز
۱۴. جلیل‌آباد ۶٫۰۷۶ ۱۵٫۶۲۹ ۱۹٫۹۶۲ ۲۵٫۸۴۶ ۳۷٫۴۰۰ جلیل‌آباد
۱۵. شمکیر ۲٫۱۶۹ ۳٫۵۳۴ ۹٫۱۶۶ ۱۱٫۶۵۷ ۲۱٫۹۶۵ ۲۷٫۹۱۷ ۳۶٫۳۰۰ شمکیر
۱۶. سالیان ۱۱٫۷۸۷ ۸٫۲۵۲ ۱۳٫۵۵۴ ۱۷٫۱۹۷ ۲۴٫۲۲۸ ۲۶٫۱۹۶ ۳۰٫۳۹۶ ۳۶٫۲۰۰ سالیان
۱۷. آغجابدی ۱۳٫۹۸۵ ۱۷٫۰۳۶ ۲۰٫۲۹۶ ۲۵٫۱۶۲ ۳۶٫۰۰۰ آغجابدی
۱۸. گوی‌چای ۲٫۲۰۱ ۴٫۲۸۱ ۱۰٫۵۳۷ ۱۶٫۴۸۵ ۲۵٫۹۲۲ ۲۹٫۲۰۶ ۳۰٫۹۳۴ ۳۵٫۲۰۰ گوی‌چای
۱۹. ایمیشلی ۹٫۴۷۹ ۱۷٫۸۳۹ ۲۱٫۳۴۰ ۲۵٫۷۱۵ ۳۱٫۹۰۰ ایمیشلی
۲۰. شاماخی ۲۰٫۰۰۷ ۳٫۶۳۱ ۸٫۵۶۸ ۱۳٫۰۶۶ ۱۷٫۹۸۶ ۲۱٫۱۷۱ ۲۴٫۶۸۱ ۳۰٫۱۰۰ شاماخی
۲۱. صابرآباد ۱٫۸۱۵ ۶٫۱۷۵ ۸٫۸۷۲ ۱۳٫۳۸۸ ۱۵٫۰۰۰ ۱۸٫۶۱۲ ۲۸٫۴۰۰ صابرآباد
۲۲. حاجی‌قابول ۱٫۸۸۹ ۶٫۳۵۸ ۱۲٫۲۳۸ ۱۴٫۸۶۸ ۱۹٫۰۶۶ ۲۱٫۵۰۴ ۲۴٫۰۰۰ حاجی‌قابول
۲۳. آغداش ۵۲۸ ۴٫۵۳۹ ۸٫۸۳۰ ۹٫۸۷۱ ۱۴٫۹۳۱ ۱۷٫۳۵۲ ۱۹٫۷۵۶ ۲۳٫۷۰۰ آغداش
۲۴. سیزن ۸٫۹۰۰ ۱۳٫۹۴۹ ۱۵٫۴۹۹ ۱۸٫۶۵۵ ۲۳٫۵۰۰ سیزن
۲۵. قوبا ۱۵٫۳۶۳ ۱۳٫۲۵۶ ۱۱٫۹۸۶ ۱۵٫۹۴۷ ۱۸٫۸۷۱ ۱۹٫۴۳۷ ۲۰٫۷۹۱ ۲۲٫۹۰۰ قوبا
۲۶. دوه‌چی (شهر) ۵٫۹۳۲ ۱۳٫۳۹۲ ۱۵٫۳۷۴ ۱۸٫۶۴۷ ۲۲٫۰۰۰ شابران
۲۷. قازاخ ۱٫۷۶۹ ۲٫۹۹۰ ۶٫۵۹۰ ۹٫۲۲۱ ۱۳٫۰۸۷ ۱۵٫۵۸۵ ۱۹٫۰۴۵ ۱۹٫۵۰۰ قازاخ
۲۸. نفت‌چالا ۴٫۹۷۶ ۷٫۱۳۱ ۱۰٫۷۳۴ ۱۴٫۲۴۱ ۱۹٫۱۰۰ نفت‌چالا
۲۹. بیله‌سوار ۵٫۹۵۴ ۱۱٫۸۴۰ ۱۵٫۹۲۵ ۱۸٫۶۳۲ ۱۸٫۹۰۰ بیله‌سوار
۳۰. زاقاتالا ۳٫۰۰۹ ۳٫۲۶۹ ۸٫۵۹۴ ۱۰٫۲۵۰ ۱۳٫۳۷۷ ۱۶٫۱۴۳ ۱۸٫۱۹۸ ۱۸٫۴۰۰ زاقاتالا
۳۱. ترتر ۷۵۲ ۱٫۱۲۹ ۵٫۹۶۷ ۸٫۸۲۵ ۱۰٫۷۸۹ ۱۲٫۵۶۳ ۱۸٫۲۰۰ ترتر
۳۲. کوردمیر ۱٫۶۱۶ ۵٫۸۶۹ ۱۰٫۴۴۰ ۱۳٫۳۱۴ ۱۴٫۸۴۴ ۱۵٫۳۸۵ ۱۷٫۸۰۰ کوردمیر
۳۲. گوی‌گول ۳٫۸۹۹ ۵٫۵۵۱ ۱۱٫۴۷۵ ۱۲٫۷۰۳ ۱۳٫۳۱۰ ۱۵٫۳۳۸ ۱۷٫۸۰۰ گوی‌گول
۳۴. ساعاتلی ۵٫۹۳۶ ۶٫۵۸۸ ۱۰٫۹۸۶ ۱۴٫۲۰۰ ۱۷٫۵۰۰ ساعاتلی
۳۵. آغسو ۷٫۱۵۳ ۹٫۴۳۶ ۱۱٫۰۱۹ ۱۴٫۲۰۱ ۱۷٫۴۰۰ آغسو
۳۶. قوسار ۱٫۹۹۴ ۴٫۳۲۹ ۷٫۳۶۶ ۱۱٫۱۴۴ ۱۲٫۲۲۵ ۱۴٫۲۳۰ ۱۶٫۱۰۰ قوسار
۳۷. اوجار ۳٫۲۲۶ ۷٫۷۶۰ ۱۱٫۰۲۰ ۱۲٫۰۹۰ ۱۴٫۲۷۳ ۱۵٫۸۰۰ اوجار
۳۸. آستارا ۵٫۳۸۱ ۹٫۱۲۵ ۱۱٫۹۵۰ ۱۲٫۹۵۷ ۱۵٫۴۰۰ آستارا
۳۹. بیله‌قان ۴٫۱۷۰ ۸٫۹۱۱ ۷٫۶۳۰ ۹٫۴۰۴ ۱۲٫۲۶۳ ۱۴٫۴۰۰ بیله‌قان
۴۰. خودات ۷٫۰۶۸ ۸٫۸۰۸ ۹٫۷۵۵ ۱۰٫۸۹۴ ۱۴٫۰۰۰ خاچماز
۴۱. اسماعیللی ۳٫۸۷۶ ۴٫۹۵۷ ۶٫۷۷۳ ۱۱٫۴۲۹ ۱۳٫۸۰۰ اسماعیللی
۴۱. گوی‌تپه ۵٫۰۸۵ ۶٫۹۵۱ ۹٫۲۲۵ ۱۰٫۰۶۷ ۱۳٫۸۰۰ جلیل‌آباد
۴۳. تووز ۲٫۱۵۸ ۴٫۰۸۴ ۷٫۴۲۰ ۱۰٫۳۵۸ ۱۱٫۳۴۱ ۱۳٫۳۷۳ ۱۲٫۸۰۰ تووز
۴۴. قبله (شهر) ۴٫۱۹۴ ۶٫۴۴۹ ۹٫۷۲۲ ۱۳٫۱۹۰ ۱۲٫۲۰۰ قبله (رایون)
۴۴. قاخ (شهر) ۳٫۴۵۳ ۶٫۱۵۸ ۷٫۰۰۳ ۱۱٫۴۱۵ ۱۲٫۲۰۰ قاخ (رایون)
۴۶. آغستافا (شهر) ۱٫۵۸۱ ۴٫۰۲۵ ۶٫۲۴۰ ۸٫۷۷۶ ۹٫۰۹۴ ۹٫۹۶۲ ۱۲٫۰۰۰ آغستافا (رایون)
۴۷. جلفا (شهر) ۶۲۵ ۲٫۵۳۰ ۴٫۰۱۷ ۵٫۴۳۱ ۶٫۸۸۷ ۸٫۸۴۰ ۱۱٫۱۰۰ جلفا (رایون)
۴۸. زرداب (شهر) ۳٫۵۷۴ ۶٫۲۲۳ ۷٫۵۳۲ ۸٫۴۵۰ ۱۰٫۸۰۰ زرداب (رایون)
۴۹. لیمان (آذربایجان) ۴٫۹۰۵ ۶٫۴۸۸ ۷٫۶۲۱ ۸٫۶۶۱ ۱۰٫۲۰۰ لنکران (رایون)
۵۰. ماساللی (شهر) ۶٫۶۰۳ ۳٫۹۱۹ ۱۱٫۲۲۱ ۱۴٫۷۴۶ ۹٫۸۰۰ ماساللی (رایون)
۵۰. اردوباد (شهر) ۴٫۶۱۱ ۳٫۶۶۵ ۴٫۳۱۲ ۶٫۶۹۹ ۶٫۹۲۹ ۸٫۱۴۵ ۹٫۳۹۵ ۹٫۸۰۰ اردوباد (رایون)
۵۲. داشکسن (شهر) ۹٫۵۶۷ ۸٫۹۵۵ ۸٫۴۰۰ ۱۰٫۴۳۸ ۹٫۵۰۰ داشکسن (رایون)
۵۳. بالاکن (شهر) ۱٫۸۱۵ ۵٫۳۶۸ ۶٫۵۸۷ ۸٫۱۳۴ ۹٫۱۰۰ بالاکن (رایون)
۵۴. گده‌بی ۳٫۵۰۹ ۴٫۱۵۵ ۴٫۴۵۳ ۵٫۰۴۹ ۸٫۴۰۰ گده‌بی
۵۵. نفتالان ۱٫۲۵۵ ۳٫۸۵۳ ۴٫۶۴۷ ۷٫۴۵۷ ۷٫۶۰۰ نفتالان
۵۶. گوران‌بوی ۳٫۱۹۲ ۴٫۷۰۴ ۵٫۴۳۷ ۶٫۰۹۳ ۷٫۲۰۰ گورانبوی
۵۷. لریک ۲٫۱۶۴ ۳٫۴۰۵ ۴٫۵۰۳ ۵٫۸۲۴ ۶٫۹۰۰ لریک
۵۸. شرور ۸۶۷ ۱٫۳۷۷ ۲٫۲۸۲ ۳٫۵۳۲ ۶٫۰۱۶ ۶٫۷۰۰ شرور
۵۸. اوغوز ۳٫۵۰۸ ۴٫۷۹۶ ۵٫۶۲۵ ۵٫۱۴۲ ۶٫۷۰۰ اوغوز
۶۰. ساموخ ۳٫۶۵۴ ۴٫۶۰۴ ۵٫۸۰۰ ساموخ
۶۱. دلی‌ممدلی ۴٫۱۱۱ ۳٫۷۰۳ ۴٫۱۸۷ ۴٫۴۸۰ ۵٫۰۰۰ گورانبوی
۶۲. خوجاوند ۲٫۶۶۹ ۴٫۶۵۴ ۵٫۵۰۴ ۶٫۹۹۸ ۴٫۹۷۱ خوجاوند
۶۳. قوبوستان ۲٫۱۳۴ ۲٫۴۳۱ ۲٫۴۱۸ ۳٫۹۰۰ قبوستان
۶۳. یاردیملی ۱٫۳۲۹ ۲٫۱۵۶ ۳٫۱۱۴ ۳٫۴۳۸ ۳٫۹۰۰ یاردیملی
۶۵. آغ‌دره ۳٫۸۳۰ ۵٫۶۸۳ ۶٫۹۳۷ ۸٫۳۲۵ ۳٫۸۶۲ ترتر
۶۶. شوشی ۲۵٫۸۸۱ ۵٫۱۰۷ ۵٫۴۲۴ ۶٫۱۱۷ ۸٫۶۹۳ ۱۱٫۷۲۹ ۱۵٫۰۳۹ ۳٫۴۲۹ شوشی
۶۷. شاهبوز ۸۷۲ ۱٫۴۶۵ ۱٫۷۵۱ ۲٫۲۸۳ ۲٫۸۰۰ شاهبوز
۶۷. هورادیز ۲٫۶۶۹ ۴٫۵۶۱ ۵٫۱۰۶ ۵٫۶۸۹ ۲٫۸۰۰ فضولی
۶۹. لاچین ۴۳۴ ۱٫۰۶۳ ۲٫۳۲۹ ۴٫۹۹۰ ۶٫۱۹۱ ۷٫۸۲۹ ۲٫۰۱۳ لاچین
۷۰. خیزی ۱٫۱۰۰ خیزی
۷۱. خوجالی ۱٫۰۲۱ خوجالی
۷۲. کلبجر ۲٫۸۳۴ ۴٫۷۷۵ ۵٫۶۷۰ ۷٫۲۴۶ ۵۳۳ کلبجر
۷۳. زنگیلان ۲٫۹۸۰ ۴٫۱۰۳ ۵٫۱۶۴ ۶٫۹۶۸ ۳۶۱ زنگیلان
۷۴. فضولی ۳٫۱۵۲ ۵٫۹۵۳ ۷٫۵۹۷ ۱۱٫۲۵۳ ۱۳٫۲۰۱ ۱۷٫۰۹۰ ۷۵ فضولی (رایون)
۷۵. قبادلی ۱٫۳۱۱ ۲٫۶۶۹ ۳٫۴۶۰ ۵٫۵۰۸ ۶۹ قبادلی
۷۶. آغدام ۸٫۱۵۳ ۱۰٫۷۴۶ ۱۶٫۰۶۱ ۲۱٫۲۷۷ ۲۳٫۵۵۹ ۲۸٫۰۳۱ ۰ آغدام
۷۶. جبرئیل ۵۲۰ ۲٫۹۱۶ ۳٫۷۳۹ ۴٫۷۹۶ ۶٫۰۷۰ ۰ جبرئیل
 1. باکو (پایتخت) (Bakı)
 2. خان‌کندی (مرکز ناگورنو قره باغ)
 3. سومقایت (Sumqayıt)
 4. شهر شکی (Şəki)
 5. شوشا (ناگورنوقره باغ) (Şuşa)
 6. شیروان (علی بایراملی سابق) (Şirvan)
 7. گنجه (Gəncə)
 8. لنکران (Lənkəran)
 9. مینگچویر (Mingəçevir)
 10. نخجوان (Naxçıvan)
 11. نفتالان (Neftalan)
 12. یولاخ (Yevlax)

سایر شهرهاو آبادیها

۱. آبشرون (Abşeron)

۲. آقجه‌بدی (Ağcabədi)

۳. آق‌دام (Ağdam)

۴. آق‌داش (Ağdaş)

۵. آق‌استفا (Ağstafa)

۶. آق‌سو (Ağsu)

۷. آستارا (Astara)

۸. بالاکَن (Balakən)

۹. بردع (Bərdə)

۱۰. بیلقان (Beyləqan)

۱۱. بیله‌سوار (Biləsuvar)

۱۲. جبراییل (Cəbrayıl)

۱۳. جلیل‌آباد (Cəlilabad)

۱۴. داش‌کسن (Daşkəsən)

۱۵. دَوَه‌چی (Dəvəçi)

۱۶. فضولی (Füzuli)

۱۷. گدابیگ (Gədəbəy)

۱۸. گورانبوی (Goranboy)

۱۹. گوی‌چای (Göyçay)

۲۰. حاجی‌قبول (Hacıqabul)

۲۱. ایمیشلی (İmişli)

۲۲. اسماعیل‌لی (İsmayıllı)

۲۳. کلباجار (Kəlbəcər)

۲۴. کُردامیر (Kürdəmir)

۲۵. لاچین (Laçın)

۲۶. لریک (Lerik)

۲۷. ماسالی (Masallı)

۲۸. نفت‌چاله (Neftçala)

۲۹. اغوز (Oğuz)

۳۰. قَبَله (Qəbələ)

۳۱. قاخ (Qax)

۳۲. قازاخ (Qazax)

۳۳. قبوستان (Qobustan)

۳۴. قوبا (Quba)

۳۵. قبادلی (Qubadlı)

۳۶. قوسار (Qusar)

۳۷. ساعتلی (Saatlı)

۳۸. صابرآباد (Sabirabad)

۳۹. شماخی (Şamaxı)

۴۰. شمکیر (Şəmkir)

۴۱. ساموخ (Samux)

۴۲. سیازان (Siyəzən)

۴۳. تارتار (قسمتی از قره باغ) (Tərtər)

۴۴. تووز (Touz)

۴۵. اوجار (Ucar)

۴۶. خاچماز (Xaçmaz)

۴۷. خانلار (Xanlar)

۴۸. خیزی (Xızı)

۴۹. خوجالی (قسمتی از قره باغ) (Xocalı)

۵۰. خوجه‌وند (قسمتی از قره باغ) (Xocavənd)

۵۱. یاردیملی (Yardımlı)

۵۲. زنگلان (Zəngilan)

۵۳. زکات آلا(Zaqatala)

۵۴. زردآب (Zərdab)

شهرها و آبادیهای جمهوری خود مختار نخجوان

۱. بابک (Babək)

۲. جلفا (Culfa)

۳. کنگرلی (Kəngərli)

۴. نخجوان (شهر) (Naxçıvan)

۵. اردوباد (Ordubad)

۶. سَدَرَک (Sədərək)

۷. شاه بوز (Şahbuz)

۸. شرور (Şərur)

شهرهای پرجمعیت

 1. باکو - ۲٬۰۷۵٬۰۰۰
 2. گنجه - ۳۰۲٬۵۰۰
 3. سومقایت - ۲۶۳٬۶۰۰
 4. مینگچویر - ۹۵٬۲۰۰
 5. قره‌جوخور - ۷۲٬۲۰۰ (حومه باکو)
 6. علی بایراملی - ۶۹٬۷۰۰
 7. باکی‌خانف - ۶۶٬۳۰۰ (حومه باکو)
 8. نخجوان - ۶۴٬۵۰۰
 9. شکی - ۶۲٬۱۰۰

جستارهای وابسته