این فهرستی است از شاهان خاندان‌های اصلی فرمانروا در ایران که شامل تمام پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های فرمانروا در گستره جغرافیایی ایران و فرمانروایان آنها می‌شود.

برای دیدن فهرست‌های کامل تر از فرمانروایان اصلی و نیز خاندان‌های کوچکتر حاکم در ایران به صفحه‌های زیر رجوع کنید: فهرست شاهان ایلام

محتویات

پادشاهی‌های کهن حدود ۲۷۰۰ تا ۵۵۰ پیش از میلاد

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
خاندان ارته، حدود ۲۷۰۰ پ. م
۱ این سوکوش سیرنه ارباب ارته ؟ -؟ ح۲۷۰۰پ. م ح۲۷۰۰پ. م ؟ همزمان با انمرکر شاه اوروک
نخستین شاهان ایلامی، ح۲۷۰۰- ح۲۶۰۰پ. م
۲ هومبابا ؟ - ح۲۶۸۰پ. م ح۲۷۰۰پ. م ح۲۶۸۰پ. م ؟ همزمان با گیلگمش شاه اوروک
۳ هومبان شوتور (یا خومباستیر) ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
خاندان یکم اوان، ح۲۶۰۰- ح۲۵۵۰پ. م
۴ پادشاهی اوان (ناشناس) شاه اوان ؟ -؟ ح۲۵۸۰پ. م ؟ ؟ همزمان با اورنونگل شاه اوروک
۵ لو … شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۶ کورایشک شاه اوان ؟ -؟ ؟ ح۲۵۵۰پ. م ؟ ۳۶ سال همزمان با لوگل انه موندو شاه ادب و اورننشه شاه لاگاش
خاندان دوم اوان، ح۲۵۵۰-ح۲۲۷۰پ. م
۷ پلی شاه اوان ؟ -؟ ح۲۵۰۰پ. م ؟ ؟
۸ تته یکم شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۹ اوکو تنهیش شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۰ هیشوتش شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۱ شوشون ترنه شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۲ نپی ایلهوش شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۳ کیکو سیوه تمتی شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۴ هیشپ رتپ یکم شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۵ لوه ایشن شاه اوان ؟ -ح۲۳۲۵پ. م ؟ ح۲۳۲۵پ. م پسر هیشپ رتپ یکم
۱۶ هیشپ رتپ دوم شاه اوان ؟ -؟ ح۲۳۲۵پ. م ؟ پسر لوه ایشن
۱۷ امه سینی شاه اوان ؟ - ۲۳۱۱پ. م ح۲۳۱۵پ. م ۲۳۱۱پ. م
۱۸ هلو شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۹ هیته شاه اوان ؟ -؟ ح۲۲۷۰ پ. م ح۲۲۷۰ پ. م ؟ همزمان با نرم سین شاه اکد
خاندان کوتیان، حدود ۲۲۵۶ تا حدود ۲۱۲۰ پیش از میلاد
۲۰ اریدوپیزیر شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۵۶پ. م ح۲۲۵۱پ. م  ?
۲۱ ایمته (یا نیبیه) شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۵۰پ. م ح۲۲۴۶پ. م  ?
۲۲ اینکی شوش شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۴۵پ. م ح۲۲۴۰پ. م  ?
۲۳ زرله گب شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۳۹پ. م ح۲۲۳۴پ. م  ?
۲۴ شولمه شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۳۳پ. م ح۲۲۲۸پ. م  ?
۲۵ الولمش (یا سیلولومش) شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۲۷پ. م ح۲۲۲۲پ. م  ?
۲۶ دوگه شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۲۱پ. م ح۲۲۱۶پ. م  ?
۲۷ ایلوان شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۱۵پ. م ح۲۲۱۳پ. م  ?
۲۸ اینی مبه کش شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۱۲پ. م ح۲۲۰۸پ. م  ?
۲۹ اینکی شوش شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۰۷پ. م ح۲۲۰۲پ. م  ?
۳۰ یرله گب شاه کوتی  ? - ? ح۲۲۰۱پ. م ح۲۱۸۷پ. م  ?
۳۱ اببه ته شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۸۶پ. م ح۲۱۸۴پ. م  ?
۳۲ یرله گب (یا یرله) شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۸۳پ. م ح۲۱۸۱پ. م  ?
۳۳ کوروم شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۸۰پ. م ح۲۱۸۰پ. م  ?
۳۴ اپیل کین شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۷۹پ. م ح۲۱۷۷پ. م  ?
۳۵ له اره بوم شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۷۶پ. م ح۲۱۷۵پ. م  ?
۳۶ ایره روم شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۷۴پ. م ح۲۱۷۳پ. م  ?
۳۷ ایبره نوم شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۷۲پ. م ح۲۱۷۲پ. م  ?
۳۸ هبلوم شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۷۱پ. م ح۲۱۷۰پ. م  ?
۳۹ پوزور سوئن شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۶۹پ. م ح۲۱۶۳پ. م  ?
۴۰ یرله گنده شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۶۲پ. م ح۲۱۵۶پ. م  ?
۴۱ سی ئوم (یا سی ئو) شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۵۵پ. م ح۲۱۲۱پ. م  ?
۴۲ تیری گن شاه کوتی  ? - ? ح۲۱۲۰پ. م ح۲۱۲۰پ. م  ? ۴۰ روز
خاندان سوم اوان، حدود ۲۱۰۰پیش از میلاد
۴۳ کوتیک اینشوشیناک شاه اوان  ? - ? ح۲۱۰۰پ. م ح۲۱۰۰پ. م پسر شینپی هیش هوک همزمان با اورنمو شاه اور. شوش در سال‌های ۲۰۷۸ و ۲۰۱۶پ. م به دست سپاهیان اور گشوده شد. پس از وی شاهان سیماشکی رهبری ایلام را در دست گرفتند.
خاندان سیماشکی، حدود ۲۰۷۰ تا حدود ۱۹۷۵ پیش از میلاد
۴۴ گیرنمه یکم شاه سیماشکی  ? - ?  ?  ?  ?
۴۵ تزیته یکم شاه سیماشکی  ? - ? ح۲۰۴۰پ. م ح۲۰۳۷پ. م  ?
۴۶ اپرتی یکم شاه سیماشکی  ? - ?  ? ح۲۰۳۳پ. م  ?
۴۷ گیرنمه دوم شاه سیماشکی  ? - ? ح۲۰۳۳پ. م  ?  ?
۴۸ تزیته دوم شاه سیماشکی  ? - ?  ?  ?  ?
۴۹ لورک لوهان شاه سیماشکی  ? - ۲۰۲۲پ. م ح۲۰۲۸پ. م ۲۰۲پ. م  ?
۵۰ هوتران تمتی شاه سیماشکی  ? - ?  ?  ?  ?
۵۱ ایندتو این شوشینک یکم شاه سیماشکی  ? - ۲۰۱۶پ. م  ? ۲۰۱۶پ. م پسر هوتران تمتی
۵۲ کیندتو شاه سیماشکی  ? - ? پیش از ۲۰۰۶پ. م پس از ۲۰۰۵پ. م پسر تن روهوراتیر گشاینده اور
۵۳ ایندتو این شوشینک دوم شاه سیماشکی  ? - ? ح۱۹۸۰پ. م  ? پسر په پی همزمان با شوایلیشو شاه ایسین و بیله لمه شاه اشنونه
تن روهوراتیر یکم شاه سیماشکی  ? - ? ح۱۹۶۵پ. م  ? پسر ایندتو این شوشینک دوم همزمان با آیدین دگن شاه ایسین
۵۵ ایندتو این شوشینک سوم شاه سیماشکی  ? - ?  ?  ? پسر تن روهوراتیر یکم بیش از سه سال
خاندان اپرتی، حدود ۱۹۷۵ تا حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد
۵۶ اپرتی دوم شاه سیماشکی، شاه انشان و شوش، سوکل ماه  ? - ? ح۱۹۷۳پ. م  ? در ۱۹۷۳پ. م با دختر آیدین دگن شاه ایسین ازدواج کرد. همزمان با آیدین دگن شاه ایسین
۵۷ شیلههه شاه انشان و شوش، سوکل ماه  ? - ?  ?  ? پسر اپرتی دوم
۵۸ کوک نشور یکم سوکل ماه  ? - ?  ?  ? پسر (خواهرزاده) شیلههه
۵۹ اته هوشو سوکل و ایپیر شوش، شبان مردم شوش، شبان این شوشینک  ? - پس از ۱۸۹۴پ. م ؟۱۹۲۸پ. م پس از ۱۸۹۴پ. م پسر کوک نشور یکم (؟)
۶۰ تتپ مده شبان مردم شوش  ? - ? پس از ح۱۸۹۰پ. م  ? پسر کوک نشور یکم (؟)
۶۱ پلرایشن سوکل ماه  ? - ?  ?  ?  ?
۶۲ کوک سنیت  ? - ?  ?  ? پسر پلرایشن (؟)
۶۳ کوک کیروش سوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش  ? - ?  ?  ? پسر لن کوکو و برادرزاده پلرایشن
۶۴ تم سنیت  ? - ?  ?  ? پسر کوک کیروش
۶۵ کوک نهونته  ? - ?  ?  ? پسر کوک کیروش
۶۶ کوک نشور دوم سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش  ? - ?  ?  ? پسر کوک نهونته (؟)
۶۷ شیروکدوه سوکل ماه  ? - ? ح۱۷۹۰پ. م  ?  ? همزمان با شمشی ادد یکم شاه آشور
۶۸ شیموت ورتش یکم  ? - ?  ?  ? پسر شیروکدوه
۶۹ سیوه پلر هوپک سوکل ماه، سوکل شوش، شاهزاده ایلام  ? - ? پیش از ۱۷۶۵پ. م پس از ۱۷۶۵پ. م پسر شیروکدوه
۷۰ کودوزولوش یکم سوکل ماه، سوکل شوش  ? - ?  ?  ? پسر شیروکدوه
۷۱ کوتیرنهونته یکم سوکل ماه  ? - ? ح۱۷۱۰پ. م  ? پسر کودوزولوش یکم
۷۲ اته مره هلکی  ? - ?  ?  ? پسر کودوزولوش یکم (؟)
۷۳ تته دوم سوکل  ? - ?  ?  ? برادر اته مره هلکی
۷۴ لیله ایرتش  ? - ?  ?  ? پسر کودوزولوش یکم
۷۵ تمتی اگون سوکل ماه، سوکل شوش  ? - ?  ?  ? پسر کوتیرنهونته یکم
۷۶ کوتیر شیلههه سوکل ماه، سوکل  ? - ?  ?  ? پسر تمتی اگون
۷۷ کوک نشورسوم سوکل ایلام، سوکل شوش  ? - ? پیش از ۱۶۴۶پ. م پس از ۱۶۴۶پ. م پسر کوتیر شیلههه
۷۸ تمتی رپتش  ? - ?  ?  ? پسر کوتیر شیلههه
۷۹ شیموت ورتش دوم  ? - ?  ?  ? پسر کوک نشورسوم
۸۰ شیرتوه شاه شوش  ? - ?  ?  ? پسر کوک نشورسوم
۸۱ کودوزولوش دوم سوکل ماه، شاه شوش  ? - ?  ?  ? پسر شیموت ورتش دوم
۸۲ تن اولی سوکل ماه، سوکل  ? - ?  ?  ?  ?
۸۳ تمتی هلکی سوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش  ? - ?  ?  ? پسر تن اولی
۸۴ کوک نشورچهارم سوکل ماه  ? - ?  ?  ? پسر تن اولی
۸۵ کوتیک متلت  ? - ? ح۱۵۰۰پ. م  ? پسر تن اولی
خاندان کیدینو، حدود ۱۵۰۰ تا حدود ۱۳۷۰پ. م
۸۶ کیدینو شاه انشان و شوش  ? - ? سده ۱۵پ. م  ?  ?
۸۷ این شوشینک سونکیر نپیپیر شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ?  ?
۸۸ تن روهوراتیر دوم شاه انشان و شوش  ? - ? سده ۱۵پ. م  ?  ?
۸۹ شله شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ?  ?
۹۰ تمتی اهر شاه انشان و شوش  ? - ? ح۱۳۷۰پ. م  ?  ? همزمان با کدشمن انلیل یکم شاه کاسی بابل
خاندان ایگه هلکی، حدود ۱۴۰۰ تا حدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد
۹۱ پلرایشن یکم شاه انشان و شوش  ? - ? ح۱۳۹۰پ. م  ? پسر ایگه هلکی همزمان با کوریگلزو یکم شاه کاسی بابل
۹۲ کیدین هوتران یکم شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ? پسر پلرایشن یکم
۹۳ اترکیته دوم شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ? پسر ایگه هلکی
۹۴ هومبان نومنه یکم شاه انشان و شوش  ? - ? ح۱۳۷۰پ. م  ? پسر اترکیته دوم همزمان با بورنه بوریش دوم شاه کاسی بابل
۹۵ اونتاش ناپیریشا شاه انشان و شوش  ? - ? ح۱۳۴۰پ. م  ? پسر هومبان نومنه یکم
۹۶ کیدین هوتران دوم شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ? پسر اونتش نپیریشه
۹۷ نپیریشه اونتش (یا هومبان اونتش) شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ? پسر کیدین هوتران دوم
۹۸ پلرایشن دوم شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ?  ?
۹۹ اونپتر نپیریشه (یا اونپتر هومبان) شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ? پسر پلرایشن دوم
۱۰۰ کیدین هوتران سوم شاه انشان و شوش  ? - ? ح۱۲۲۴پ. م ح۱۲۱۷پ. م پسر پلرایشن دوم همزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان کاسی بابل
خاندان شوتروکی، حدود ۱۲۰۰ تا حدود ۹۷۰ پیش از میلاد
۱۰۱ هلوتوش این شوشینک شاه انشان و شوش  ? - ? ح۱۲۰۰پ. م  ?  ?
۱۰۲ شوتروک نهونته یکم شاه انشان و شوش  ? - ? پیش از ۱۱۵۸پ. م پس از ۱۱۵۸پ. م پسر هلوتوش این شوشینک
۱۰۳ کوتیرنهونته دوم شاه انشان و شوش  ? - ? پیش از ۱۱۵۵پ. م پس از ۱۱۵۵پ. م پسر شوتروک نهونته یکم
۱۰۴ شیلهک این شوشینک یکم شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ? پسر کوتیرنونته دوم
۱۰۵ هوته لوتوش این شوشینک شاه انشان و شوش  ? - ? پیش از ۱۱۱۰پ. م پس از ۱۱۱۰پ. م پسر کوتیرنهونته دوم
۱۰۶ شیلهینه همرو لکمر شاه انشان و شوش  ? - ? پس از ۱۱۱۰پ. م  ? پسر شیلهک این شوشینک یکم
۱۰۷ هومبان نومنه دوم شاه انشان و شوش  ? - ? آغاز سده ۱۱پ. م  ?  ?
۱۰۸ شوتروک نهونته دوم شاه انشان و شوش  ? - ? میانه سده ۱۱پ. م  ? پسر هومبان نومنه دوم
۱۰۹ شوتور نهونته یکم شاه انشان و شوش  ? - ? میانه سده ۱۱پ. م  ? پسر هومبان نومنه دوم
۱۱۰ مربیتی اپله اصر "فرزند" ایلام  ? - ? پیش از ۹۸۳پ. م پس از ۹۷۸پ. م  ?
 ? اکشیر شیموت شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ?  ?
 ? اکشیرنهونته شاه انشان و شوش  ? - ?  ?  ?  ?
 ? کره ایندش شاه ایلام  ? - ?  ?  ?  ?
خاندان هومبان تهره (نوایلامیان)، حدود ۸۳۰ تا حدود ۶۴۰ پیش از میلاد
شاه ناشناس ایلام شاه انشان و شوش  ? - ? پیش از ۸۲۱پ. م پس از ۸۲۱پ. م  ? همزمان با شمشی ادد پنجم شاه آشور
۱۱۴ هومبان تهره یکم شاه ایلام  ? - ۷۴۳پ. م  ? ۷۴۳پ. م  ?
۱۱۵ هومبان نیکش یکم شاه ایلام  ? - ۷۱۷ پ. م ۷۴۳ پ. م ۷۱۷ پ. م پسر هومبان تهره یکم
۱۱۶ شوتورنهونته دوم شاه انشان و شوش  ? - ۶۹۹ پ. م ۷۱۷ پ. م ۶۹۹ پ. م پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
۱۱۷ هلوشو این شوشینک شاه انشان و شوش  ? - اکتبر۶۹۳پ. م ۶۹۹ پ. م اکتبر۶۹۳پ. م برادر شوتورنهونته دوم
۱۱۸ کوتیرنهونته سوم شاه انشان و شوش  ? - ژوئیه۶۹۲پ. م اکتبر۶۹۳پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م پسر هلوشو این شوشینک
۱۱۹ هومبان نومنه سوم شاه انشان و شوش  ? - فوریه۶۸۸پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م فوریه۶۸۸پ. م پسر هلوشو این شوشینک
۱۲۰ هومبان هلتش یکم شاه انشان و شوش  ? - اکتبر۶۸۱پ. م فوریه۶۸۸پ. م اکتبر۶۸۱پ. م پسر هومبان نومنه سوم(؟)
۱۲۱ هومبان هلتش دوم شاه انشان و شوش  ? - سپتامبر۶۷۵پ. م اکتبر۶۸۱پ. م سپتامبر۶۷۵پ. م پسر هومبان هلتش یکم
۱۲۲ اورتک این شوشینک شاه انشان و شوش  ? - ۶۶۳ پ. م سپتامبر۶۷۵پ. م ۶۶۳ پ. م برادر هومبان هلتش دوم
تمتی هومبان این شوشینک یکم شاه انشان و شوش  ? - سپتامبر۶۵۳پ. م ۶۶۳ پ. م سپتامبر۶۵۳پ. م برادر اورتک این شوشینک
۱۲۴ هومبان نیکش دوم شاه انشان و شوش  ? - ۶۵۱ پ. م سپتامبر۶۵۳پ. م ۶۵۱ پ. م پسر اورتک این شوشینک
۱۲۵ تمه ریتو شاه انشان و شوش  ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۵۲ پ. م ۶۴۹ پ. م پسر هومبان هپوئه پسر اورتک این شوشینک
۱۲۶ آینده بیبی شاه انشان و شوش  ? - پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۹ پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م  ?
۱۲۷ هومبان هلتش سوم شاه انشان و شوش  ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۴/۵ پ. م پسر اته همیتی این شوشینک از آشوریان شکست خورد و اسیر شد.
۱۲۸ تمه ریتو شاه انشان و شوش  ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م پسر هومبان هپوئه پسر اورتک این شوشینک
۱۲۹ هومبان نیکش سوم شاه انشان و شوش  ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م پسر اته مره هلکی شاه رقیب
۱۳۰ اومهولومه شاه انشان و شوش  ? - ? ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م  ? شاه رقیب
۱۳۱ ایندتو این شوشینک چهارم شاه انشان و شوش  ? - ? ۶۴۷ پ. م پس از پائیز۶۴۶پ. م  ? شاه رقیب
۱۳۲ هومبان هپوئه شاه انشان و شوش  ? - ? ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م  ? شاه رقیب
۱۳۳ پائه شاه انشان و شوش  ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م پائیز۶۴۶پ. م پس از ۶۴۴/۵پ. م  ? شاه رقیب
۱۳۴ شوتورنهونته سوم شاه انشان و شوش  ? - ? پس از پائیز۶۴۶پ. م  ? پسر ایندتو این شوشینک چهارم پس از وی پادشاهی انشان به هخامنشیان منتقل شد. اما بازماندگان او تا زمان داریوش یکم هخامنشی بر شوش فرمان می‌راندند. نگاه کنید به فهرست شاهان ایلام
خاندان یکم ماد، ۶۷۴ تا ۶۵۲ پیش از میلاد
۱۳۵ فرورتیش  ? - ۶۵۲ پ. م ۶۷۴ پ. م ۶۵۲ پ. م پسر دیاکو در نبرد با آشوریان و اسکیت‌ها کشته شد.
خاندان اسکیت، ۶۵۲ تا ۶۲۵ پیش از میلاد
۱۳۶ مادیا  ? - ۶۲۵ پ. م ۶۵۲ پ. م ۶۲۵ پ. م پسر پارتاتوآ شاه اسکیت‌ها از ۶۵۸/۹پ. م
خاندان دوم ماد، ۶۲۵ تا ۵۵۰ پیش از میلاد
۱۳۷ هووخشتره  ? - ۵۸۵ پ. م ۶۲۵ پ. م ۵۸۵ پ. م شاه ماد است که در سال 625 پیش از میلاد به حکومت رسید و تا سال 585 پیش از میلاد حکومت کرد. ماد در دوران حکومت هوخشتره از مرز های جغرافیایی قومی خود فراتر رفت و بسیار گسترش یافت و به بزرگترین امپراطوری زمان خود تبدیل شد, که از سمت مغرب تا رود هالیس[[[قزل‌ایرماق|قزل ایرماق]]]و از سمت مشرق تا سیردریا [[[آمودریا|امودریا]]]میرسید.
۱۳۸ ایشتوویگو  ? - ۵۸۵ پ. م ۵۸۵ پ. م ۵۵۰ پ. م پسر هووخشتره خلع شد و بعدها کشته شد.

هخامنشیان ۵۵۰ تا ۳۲۹ پیش از میلاد

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
خاندان هخامنشی، ۵۵۰ تا ۳۲۹ پیش از میلاد'
۱۳۹ کوروش بزرگ Olympic Park Cyrus-3.jpg شاه انشان، شاه پارس، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد و چهارگوشه جهان ۶۰۰ پ. م - ۵۳۰ پ. م ۵۵۹ پ. م ۵۳۰ پ. م پسر کمبوجیه یکم شاه انشان و ماندانه دختر آستیاگ شاه ماد در نبرد با ماساگت‌ها کشته شد.
۱۴۰ کمبوجیه دوم Name of Cambyses in Egyptian hieroglyphs and Old Persian cuneiform.svg شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۵۲۱ پ. م ۵۳۰ پ. م ۵۲۲ پ. م پسر کورش بزرگ
۱۴۱ بردیا تنوشیر شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۵۲۲ پ. م ۵۲۲ پ. م ۵۲۲ پ. م پسر کورش بزرگ به دست بزرگان پارسی کشته شد.
۱۴۲ داریوش بزرگ آرشام Darius.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه ۵۵۰ پ. م - ۴۸۶ پ. م ۵۲۲ پ. م ۴۸۶ پ. م داماد کوروش بزرگ
پسر گشتاسپ پسر آرشام پسر آریارمنه پسر چیش پیش
۱۴۳ خشایارشا Relief of Xerxes at Doorway of his Palace, Persepolis, Iran.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه، شاه شاهان ۵۱۹ پ. م - ۴۶۵ پ. م ۴۸۵ پ. م ۴۶۵ پ. م پسر داریوش یکم و آتوسا دختر کورش بزرگ به دست اردوان رئیس گارد پادشاه کشته شد.
۱۴۴ اردشیر یکم Tomb of Artaxerxes I.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۴۲۴ پ. م ۴۶۵ پ. م ۴۲۴ پ. م پسر خشایارشای یکم
۱۴۵ خشایارشای دوم اردشیر شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۴۲۴ پ. م ۴۲۴ پ. م ۴۲۴ پ. م پسر اردشیر یکم به دست سغدیان کشته شد.
۱۴۶ سُغدیانوس سغدیان شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۴۲۳ پ. م ۴۲۴ پ. م ۴۲۳ پ. م پسر اردشیر یکم به دست داریوش دوم کشته شد.
۱۴۷ داریوش دوم وهوکه Tomb of Darius II.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۴۰۴ پ. م ۴۲۳ پ. م ۴۰۴ پ. م پسر اردشیر یکم
۱۴۸ اردشیر دوم ارشک 20101229 Artaxerxes II tomb Persepolis Iran.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه ۴۳۶ پ. م - ۳۵۸ پ. م ۴۰۴ پ. م ۳۵۸ پ. م پسر داریوش دوم
۱۴۹ اردشیر سوم وهوکه Persepolis Artaxerxes III tomb.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۳۳۸ پ. م ۳۵۸ پ. م ۳۳۸ پ. م پسر اردشیر دوم به دست باگواس کشته شد.
۱۵۰ اردشیر چهارم آرش شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۳۳۶ پ. م ۳۳۸ پ. م ۳۳۶ پ. م پسر اردشیر سوم به دست باگواس کشته شد.
۱۵۱ داریوش سوم اردشاد Meister der Alexanderschlacht 003.jpg شاه بزرگ، شاهنشاه ۳۸۰ پ. م - ۳۳۰ پ. م ۳۳۶ پ. م ۳۳۰ پ. م پسر آرشام پسر گستهم پسر داریوش دوم به دست اردشیر پنجم کشته شد.
۱۵۲ اردشیر پنجم بسوس The punishment of Bessus by Andre Castaigne (1898-1899).jpg شاه بزرگ، شاهنشاه  ? - ۳۲۹ پ. م ۳۳۰ پ. م ۳۲۹ پ. م احتمالاً از بازماندگان اردشیر دوم به دست اسکندر مقدونی کشته شد.

سلوکیان (از ۳۲۴تا ۲۴۹ پیش از میلاد)

 1. سلوکوس یکم (از ۳۱۲ تا ۲۸۰ پیش از میلاد)
 2. آنتیوخوس یکم (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد)
 3. آنتیوخوس دوم (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد)

اشکانیان (پارت‌ها)← (نامداران اشکانی)

نام تصویر دورهٔ فرمانروایی نیا رویدادها
ارشک (اشک یکم) Pdc 24586.jpg ۲۵۰ تا ۲۴۷ پ.م. فریاپد بنیادگذاری دودمان اشکانی
تیرداد یکم (اشک دوم) Pdc 24587.jpg ۲۴۷ تا ۲۱۱ پ.م. فریاپد، برادر ارشک ضمیمه کردن گرگان، اتحاد با دیودوت پادشاه باختر، شکست سلوکوس دوم پادشاه سلوکی
اردوان یکم (اشک سوم) ۲۱۱ تا ۱۹۱ پ.م. تیرداد یکم لشکرکشی به ماد، نبرد با آنتیوخوس سوم و عقب‌نشینی، غارت معبد آناهیتا توسط سپاه آنتیوخوس
فریاپت (اشک چهارم) ۱۹۱ تا ۱۷۶ پ.م. اردوان یکم صلح
فرهاد یکم (اشک پنجم) Phraates I.jpg ۱۷۶ تا ۱۷۱ پ.م. فریاپت تسخیر تپورستان، بنای شهر شهر خارکْسْ
مهرداد یکم (اشک ششم) ۱۷۱ تا ۱۳۷–۱۳۸ پ.م. فریاپت، برادر فرهاد یکم گسترش و اقتدار دودمان اشکانی، جنگ با دیمتریوس دوم و اسارت دیمتریوس
فرهاد دوم (اشک هفتم) ۱۳۷–۱۳۸ تا ۱۲۸ پ.م. مهرداد یکم جنگ با آتیوخوس سیدت و شکست از وی، حمله دوباره آتیوخوس سیدت و شکست و کشته شدن آتیوخوس، انحطاط دولت سلوکی
اردوان دوم (اشک هشتم) ۱۲۸ تا ۱۲۳ پ.م. فریاپت، عموی فرهاد دوم جنگ با قوم یوئه‌چی و زخم برداشتن و مرگ اردوان
مهرداد دوم یا مهرداد کبیر (اشک نهم) ۱۲۳ تا ۸۷ پ.م. اقتدار دودمان اشکانی، نظم و سازمان دهی به امور ایران
گودرز یکم ۹۵ تا ۹۰ پ.م. قیام گودرز و پادشاهی کوتاه مدت وی
اُرُد یکم ۹۰ تا ۸۰ پ.م. مهرداد دوم براندازی گودرز یکم، درهم‌کوبیدن سپاه روم در جنگ حران
سیناتروک (اشک دهم) ۷۶ یا ۷۵ تا ۷۰ پ.م. مهرداد یکم، برادر فرهاد دوم تسخیر آذربایجان و غارت جلگه فرات تیگران ارمنی

اشکانیان (پارت‌ها)← نام کلیهٔ پادشاهان اشکانی

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

نام (اشک) نگاره شروع حکومت پایان شاهی وقایع مهم
اَرْشَکْ اول Pdc 24586.jpg 250 پیش از میلاد 247 پ.م تاجگذاری ارشک ، تاسیس دولت پارت.
تیرداد یکم دوم Pdc 24587.jpg 247 پ.م 211 پ.م جنگ با آنتیوخوس کبیر در مدت فراغ او،شکست فاحش از آنتیوخوس و فرار از پایتخت.
اردوان یکم سوم 211 پ.م 191 پ.م شکست فاحش سِلِکُوس دوم ، ضمیمه کردن گرگان.
فریاپت چهارم 191 پ.م 176 پ.م به آسودگی سلطنت کرد ، چون در این زمان باختری ها متوجه غرب بوده ، سلوکی ها هم با رومیان و یهودی ها جنگ داشتند.
فرهاد یکم پنجم Phraates I.jpg 176 پ.م 171 پ.م ری و همدان را از سلوکی ها بگرفت ، شهر خاراکْس را در ری تاسیس کرد.
مهرداد یکم ششم Mithradatesi.jpg 171 پ.م 137 پ.م با سلوکی ها جنگید و موفق شد،کرمانشاهان و فارس را تسخیر کرد.
فرهاد دوم هفتم 137 پ.م 128 پ.م با آنتیوخوس سی ده سلوکی جنگ کرده موفق شد و سلوکی ها را از خدود ایران بیرون راند.
اردوان دوم هشتم 128 پ.م 123 پ.م در جنگ با سکاها (یوئه چی ها) شکست فاحشی خورد و کشته شد،سکاها وارد ایران شدند و در سرزمین زرنگ سکنی گزیدند،از آن تاریخ به بعد زرنگ را سکستان(سیستان) نامیدند.(حدود نیمه دوم قرن اول میلادی)
مهرداد دوم (کبیر) نهم Mithridatesiiyoung.jpgMithradatesII.jpg 123 پ.م 87 پ.م به سکا ها شکست فاحشی داد و آن ها را از حدود ایران عقب راند،اوج اقتدار دولت اشکانی،در زمان او ایران با دولت جهانگیر روم ارتباط برقرار کرد،حدود ایران را به کوه های هیمالیا و تبت در مشرق و به بین النهرین در مغرب رسانید (این واقعیت از سکه های شاهزادگان اشکانی در آنجا سلطنت کرده و سکه هایی به نام خود ضرب کرده اند اثبات شده است).
گودرز اول دهم 87 پ.م 78 پ.م قیام گودرز و جنگ خانگی
اُرُدْ اول یازدهم Orodesi.jpg 78 پ.م 75 پ.م جنگ خانگی،نظم و سازماندهی به امور ایران .
سیناتروک دوازدهم Sinatrukes.jpg 75 پ.م 69 پ.م بعد از اُرُدْ مدتی بفترت گذشت تا در 75 پ.م این شاه به تخت نشست،این شاه در زمان به تخت نشستن پیر و ناتوان بود و به گفته برخی مورخین بالای نود سال سن داشت،در این زمان ایران شکست فاحشی از تیگران ارمنی خورد و تمام سرزمین های ماورای ارس تا کرمانشاه به ارمنستان واگذار شد.
فرهاد سوم سیزدهم Phraatesiv.jpg 69 پ.م 57 پ.م هجوم دوباره سک ها به حدود ایران،جنگ با سکاها و شکست فاحش آنها،در زمان او روم سفیری نزد ایران فرستاد و تکلیف کرد که اگر ایران به ارمنستان قشون کشی کند،دو شهر آدیابن و کُرْدُونْ به ایران واگذار می گردد،پس وی بهمراه قشون زیاد به ارمنستان لشکر کشید و آرتاکساتا را محاصره نمود و تیگران به طرف قفقاز فرار کرد،بعد شاه ایران پنداشت که کار خاتمه یافته،مراجعت نمود ولی تیگران همین که خبر را شنید برگشت و قشون محاصر را بپراکند،بعد که پومپه(سفیر روم) ارمنستان را مغلوب و دست نشانده نمود و نخاست وعده خود را بجا آورد،و نمی خواست فرهاد را شاهنشاه ایران خطاب کند،باعث کدورت و نهایتاً جنگ بزرگ بن ایران و روم گردید،وقتی پومپه خبر قشون کشی فرهاد به روم را شنید،در ابتدا می خواست با ایران جنگ کند ولی پس از کمی تحقیق دانست که کار خطر ناکی است ، باز ایستاد ولی این مسئله بعدا موجب عهدنامه ای شد که طبق آن روم سه ایالت شرقی ترکیه و هفت شهر (کاپادوکیه را به ایران واگذار کرد) وقتی پومپه برای بار سوم به ایران آمد فرهاد از او خواست فرات سرحد دولتین باشد و او جواب مساعدی نداد و دیگر اینکه پومپه خواستار ایالات پارس و خوزستان از ایران بود،به همین دلیل وقتی پومپه برای بار سوم به روم برگشت و امپراطور روم شنید که مسئله ایران و روم به توافق قطعی نرسیده است سر او را از تنش جدا میکند(63 پ.م)،فرهاد را دو پسرش مهرداد و اُرُدْ مسموم کردند(57 پ.م)
مهرداد سوم چهاردهم 57 پ.م 56 پ.م مهرداد پس از پدر به تخت نشست ولی از جهت ظلم و ستمی که بر مردم روا میداشت ، مردم بر او شوریدند و برادر کوچکترش اُرُدْ را به تخت نشاندند.
اُرُدْ دوم پانزدهم Orodesii.jpg 56 پ.م 36 پ.م نظم و سازماندهی به امور ایران ،جنگ اول ایران و روم ، فتح حران ، کشته شدن کراسوس سردار رومی.
فرهادچهارم شانزدهم PhraatesIVProfile.jpg 36 پ.م 32 پ.م فرهاد چهارم همین که به تخت نشست 78 برادر خود را از دم تیغ گذراند و حتی پدر خود اُرُدْ را که او را ملامت نمود نیز به قتل رسانید،از این تاریخ به بعد برادر کشی و قتل عام فامیل در خاندان اشکانی رواج یافت،در زمان او بود که آنتوان سردار رومی بهمراه یکصد هزار سرباز برای تسخیر ایران راه میفتد اما فرهاد او را شکستی مایوس کننده میدهد و یکبار دیگر هم بهمراه دویست هزار قشون حمله میکند اما فرهاد آنها را در درّه های آذربایجان طوری آنها را به هلاکت میرساند که وقتی به روم باز میگردند 20 هزار سرباز بیش نبودند.
تیرداد دوم هفدهم 32 پ.م 30 پ.م در دوران او اتفاق مهمی رخ نداد،او را پسرش فرهاد و همسرش مسمومش کرده خود را پادشاه خواندند.
فرهاد پنجم هجدهم Coin of Phraates V of Parthia.jpg 30 پ.م او بعد از مسموم کردن پدر بهمراه مادر به تخت نشست و امپراطور روم در شناسایی او اشکال کرد،بالاخره قرار شد که فرهاد کایوس را در جزیره ای در رود فرات ملاقات کند،و ابن مسئله دوستانه تسویه گردد.فرهاد چون مقام خود را متزلزل میدید در این ملاقات از ارمنستان صرفنظر کرده با این شرط عهدنامه صلحی منعقد نمود (1 پ.م) اما چون مردم از او متنفر بودند بر او شوریدند و در نهایت مجلس مغستان رای به خلع شدن و کناره گیری وی از سلطنت دادند و بجای او مادر را به تخت نشاندند.(2م)
ملکه موزا نوزدهم دو سالی بیش سلطنت نکرد ولی بعد فرهاد از زندان فرار کرده شورش کرده خود را پادشاه خواند.
فرهاد پنجم(فرمانروایی مجدد) بیستم دو سالی بیش سلطنت نکرد،مردم بر او شوریدند ، خلعش کرده،بعد بکشتند.
ارد سوم بیست و یکم 10م این شخص شاهزاده اشکانی بود پس از فرهاد به تخت نشست و چهار سال بعد در شکارگاهی کشته شد.
ونن یکم بیست و دوم 10م 12م بعد از اُرُدْ سوم ، مغستان(مجلس امرأ و مغ ها) از امپراطور روم خواست که از پسر های فرهاد کسی را روانه کند تا به تخت بنشیند و او ونن را فرستاد (رومی ها اسم او را ونوس نوشته اند) ونن چون به اخلاق رومی عادت کرده بود نتوانست سلطنت کند و بجای او اردوان به تخت نشست.(تقریباً 16م=بعضی 12 نوشته اند).
اردوان سوم بیست و سوم ArtabanusIIIParthiaCoinHistoryofIran.jpg 12م 40م پادشاه ماد و دست نشانده پارتی ها بود بعد تخت را ار ونن گرفت،ونن از ایران فرار کرده به طرف گرجستان رفت،پس از آن اردوان به تی بریُوس امپراطور روم نوشت که بسیار گزنده بود ، و بعد به ارمنستان رفته ارشک پسر خود را به تخت آن مملکت نشاند.تی بریوس از نامه اردوان سخت خشمگین شد و یکی از پسر های فرهاد را به ایران فرستاد تا جنگ خانگی در ایران در گیرد.اردوان هم به تلافی تی بریوس یک کشتار بزرگ مسیحی ها و یهودی ها را به راه انداخت و به همین دلیل مردم سلوکیه شورش بزرگی براه انداختند اما سخت شکست خوردند ، تی بریوس هم گرجی ها را به شورش علیه اشکانیان تحریک کردو آنها ارشک را گرفته بکشتند ، اردوان هم با سپاهی عازم ارمنستان شد ولی بهره مندی نیافت ؛ به همین دلیل پارتی ها از او ناراضی گشته وی را خلع کردند و بجای او تیرداد را به تخت نشاندند،اردوان به گرگان رفت و پس از چندی موافقین او زیاد شدند و او وارد تیسفون گردیده ، خود را شاهنشاه خواند،امپراطور روم چون اوضاع را چنین دید با عجله طالب صلح با ایران گردید و بموجب عهدنامه اردوان قبول کرد ارمنستان خارج از منطقه نفوذ ایران باشد ، پس از آن باز پارتی ها از او ناراضی گشته ، خلعش کردند،ولیکن طولی نکشید که باز دوباره به تخت برگشت و پس از چندی فوت نمود.(40م)
تیرداد سوم بیست و چهارم 32م 36م در دوران خلع شدن اردوان چندی به تخت نشست و پس از آن کناره گیری کرد.
وردان یکم بیست و پنجم 44م 45م جنگ خانگی(دوران آشوب)
گودرز دوم بیست و ششم سکه گودرز دوم.jpg 45م 49م جنگ خانگی(دوران آشوب)
ونن دوم بیست و هفتم Vononesii.jpg 49م 51م جنگ خانگی(دوران آشوب)
سیناتروک دوم بیست و هشتم SanatrucesIICoinHistoryofIran.jpg 51م 54م چندی بیش سلطنت نکرد و به دست برادرش بلاش کشته شد.
بلاش یکم بیست و نهم VologasesI.jpgVologasesI.JPG 54م 77م در جنگ با عشیره دَها موفق شد.
پاکور یکم سی ام PacorusII.jpgCoin of Pacorus I of Parthia.jpg 77م 108م بهمراه اردوان سلطنت کرد،زمان فطرت بود که تا 107 به طول انجامید.
اردوان چهارم سی و یکم 108م 110م بهمراه پاکور سلطنت کرد،زمان فطرت بود که تا 107 به طول انجامید.
وردان دوم سی و دوم VardanesIICoinHistoryofIran.jpg 110م 112م جنگ خانگی
ونن سوم سی و سوم 112م 118م جنگ خانگی
پاکور دوم سی و چهارم سکه پاکور دوم اشکانی-مجموعه شخصی شهرام نگارشی.jpgپاکور دوم اشکانی.jpg 118م 121م جنگ خانگی
خسرو اول سی و پنجم OsroesICoinHistoryofIran.jpg 121م 129م جنگ تراژان امپراطور روم با ایران و عقب نشینی او ، در این زمان روم مجبور شدبه مدت 16 سال به ایران هرساله 1 میلیون تالان نقره بپردازد.(این رقم خارج از توانایی دولت های آن زمان بود و احتمالاً اغراق آمیز است).
بلاش دوم سی و ششم 128م 141م جنگ خانگی
خسرو دوم سی و هفتم OsroesII.jpg 141م 147م جنگ خانگی
مهردادچهارم سی و هشتم 147م 156م جنگ خانگی
بلاش سوم(اغاز دو قسمت شدن حکومت اشکانیان) سی و نهم 148م 156م جنگ خانگی(باید در نظر داشت این وقایع در اوج کشتار و قتل و خونریزی پادشاهان خاندان اشکانی است)
ارد چهارم چهلم 156م 191م جنگ خانگی
بلاش چهارم چهل و یکم 159م 188م جنگ با رومیها،عقب نشینی سِپتیْمسِوِزْ امپراطور روم.
بلاش پنجم چهل و دوم Vologases VI .jpgCoin of Vologases V of Parthia.jpgVologases V Parthian silver coin.JPG 188م 208م جنگ خانگی
اردوان پنجم چهل و سوم KhvasakArtaban.jpg 208م 226م آمدن کاراکالا به ایران ، شکست رومیها و تأدیه غرامت به دولت ایران ، قیام اردشیر بابکان و انقراض دولت اشکانی.
بلاش ششم چهل و چهارم 216م 221م چندی پس از پدر فرمانده شورشیان علیه دولت اردشیر بابکان بود.
ارتاوازد یکم چهل و پنجم 221م 234م پادشاه ارمنستان بود.
ارتاوازد دوم(پایان حکومت دو قسمتی اشکانیان) چهل و ششم 234م 248م پادشاه ارمنستان بود و از شاپور یکم ساسانی شکست خورد.

ساسانیان

شماره نام پادشاه نام به زبان ساسانی نگاره عکس روی سکه دوران حکومت (میلادی)
۱ اردشیر بابکان اَرْتَ‌خْشَتْرَ ArdachirVictory01.JPG Ardashir coin fullface.pngCoin Of Ardashir Papakaan.JPGسکه اردشیر بابکان از مجموعه شخصی شهرام نگارشی.jpgArdashir coin with sh.png ۲۲۴–۲۴۳
۲ شاپور یکم شَهْپُوهْرْ نقش رستم.JPG چهار سکه شاپور اول ساسانی-مجموعه شخصی شهرام نگارشی.jpgShapur I.JPGArdashir coin with sh.png ۳/۲۴۲–۲۷۲
۳ هرمز یکم اَئُو‌هُرْمَزْدَ Naqshe Rostam Darafsh Ordibehesht 93 (17).JPG ۲۷۲–۲۷۳
۴ بهرام یکم وَرَه‌ْرانْ Tange Chogan Bahram I Darafsh (31).JPG VarahranI.jpg ۲۷۳–۲۷۶
۵ بهرام دوم وَرَه‌ْرانْ Bahram II Tange Chogan relief.JPGTange Chogan Bahram II and Arabs Darafsh (14).JPG سکه بهرام دوم ساسانی.jpg ۲۷۶–۲۹۳
۶ بهرام سوم وَرَه‌ْرانْ ۲۹۳
۷ نرسه نِرْسِهْ ۲۹۳–۳۰۲
۸ هرمز دوم اَئُوهُرمَزْدْ ۳۰۲–۳۱۰
۹ آذرنرسی آذَرنِرْسِهْ سکه تیگران دوم از مجموعه شخصی شهرام نگارشی.jpg ۳۱۰
۱۰ شاپور دوم ذُوالاَکتاف) شَهْپُوهْرْ (ذُولْاَکْتافْ) Naqshe Rostam Darafsh Ordibehesht 93 (20).JPG Shapurii.jpgW.d.shapur.jpg ۳۱۰–۳۷۹
۱۱ اردشیر دوم اَرت‌َخْشَتْرْ Ardeshir dovom sasani.jpg ۳۷۹–۳۸۳
۱۲ شاپور سوم شَهْپُوهْرْ Shapur victory - Photos from Sahand Ace.JPG Shapuriii's coin with transparent background.pngسکه شاپور سوم ساسانی -مجموعه شخصی شهرام نگارشی.jpg ۳۸۳–۳۸۸
۱۳ بهرام چهارم وَرَه‌ْرانْ ايزد بهرام - panoramio.jpg ۳۸۸–۳۹۹
۱۴ یزدگرد یکم یَزْدَکِرْتُ Yazdgard i back.jpgYazdgard i front.jpg ۳۹۹–۴۲۱
۱۵ بهرام پنجم (بَهرام گور) وَرَهْ رانْ (گُور) ۴۲۱–۴۳۹
۱۶ یزدگرد دوم یَزْدِ‌کَرْتُ ۴۳۹–۴۵۷
۱۷ هرمز سوم اَسوهُر‌ْمَزْدَ ۴۵۹–۴۵۷
۱۸ پیروز یکم پیروئوزَ ۴۵۸–۴۸۴
۱۹ بلاش وُلْگاشْ نقش برجسته بلاش 1.JPG Orodesii.jpg ۴۸۴–۴۸۸
۲۰ قباد یکم کُواتْ ۴۸۸–۴۹۷
۲۱ جاماسب جاماسْبَ ۴۹۷–۴۹۹
۲۰ قباد یکم (پادشاهی مجدد) کُواتْ ۴۹۹–۵۳۱
۲۲ خسرو یکم (خسرو انوشیروان) خُسْراوْاَنوشَکْ رَبانْ[انوشیروان]-عادل- Sasanians coins style.jpgخسرو انوشیروان -مجموعه شخصی شهرام نگارشی.jpg ۵۳۱–۵۷۹
۲۳ هرمز چهارم (تُرک‌زاد) اَهور‌ْمَزْدَ ۵۷۹–۵۹۰
۲۴ بهرام ششم وَرَه‌ْرَوانَ چهار نمونه از سکه های بهرام ششم.مجموعه شخصی ش.ن.jpg ۵۹۰–۵۹۱
۲۵ خسرو دوم (خسرو پرویز) خُسْراوْ - اَ پَرویزْ Taq-e Bostan-Khosro Parviz.JPG King Khusro II Mint Abarshar Neyshabur.pngKhosro.jpg ۵۹۱–۶۲۸
۲۶ قباد دوم (شیرویه) کُواتُ‌آتَ سکه قباد دوم ساسانی.jpg ۶۲۸
۲۷ اردشیر سوم اَرْتَ‌خِشَتْرَ سکه اردشیر سوم ساسانی.jpg ۶۲۸–۶۳۰
۲۸ شهربراز شَهْرَ‌بَرازَ ۶۳۰
۲۹ خسرو سوم خُسْراوْ ۶۳۰
۳۰ جوانشیر جَوانْشیرَتْرَهْ ۶۳۰
۳۱ پوراندخت بُورانْدُخْتْ ۶۳۰–۶۳۱
۳۲ گشتاسب بنده گُشْناسْب‌ْبَرْدَهْ ۶۳۱
۳۳ آزرمی دخت آذَرْم‌ْدُخْتَ ۶۳۱
۳۴ هرمز پنجم اَئُو‌هُرْمَزْدَتَ ۶۳۱
۳۵ خسرو چهارم خُسْراوْ ۶۳۱
۳۶ پیروز دوم پیرُوئوزَتَ ۶۳۱
۳۷ خسرو پنجم خُسْراوْ ۶۳۱
۳۸ یزدگرد سوم یَزْدَکَرَتُ سکه یزدگردسوم (بدون ریش)ضرب سکستان.jpgYazdgardiii.jpg ۶۳۲–۶۵۱

خلفای ثلاثه

شماره نام خلیفه دوره زندگانی (میلادی) دوره حکومت (میلادی) لقب‌ها
۱ ابوبکر ۵۷۴م-۶۳۱م ۶ روز صدیق
۲ عمر بن خطاب ۵۹۰م-۶۴۴م اطلاعاتی در دست نیست. الفاروق-
۳ عثمان بن عفان ؟ - ۶۵۶ ۶۵۱–۶۵۶ ذولهجرتین

امامان معصوم

شماره نام خلیفه دوره زندگانی (میلادی) دوره حکومت (میلادی)
۱ علی بن ابی‌طالب ۶۰۰–۶۶۱ ۶۵۶–۶۶۱
۲ حسن بن علی ۶۲۵–۶۷۰ ۶۶۱

خلفای اموی

خلیفه زندگی فرمانروایی
۱ معاویه بن ابی‌سفیان
۶۰۶–۶۸۰
۶۶۲–۶۸۰
۲ یزید بن معاویه
۶۴۶–۶۸۴
۶۸۰–۶۸۴
۳ معاویه بن یزید
۶۶۴–۶۸۴
۶۸۴–۶۸۴
۴ مروان بن الحکم
.... -۶۸۵
۶۸۴–۶۸۵
۵ عبدالملک بن مروان
۶۴۷–۷۰۵
۶۸۵–۷۰۵
۶ ولید بن عبدالملک
.... -۷۱۵
۷۰۵–۷۱۵
۷ سلیمان بن عبد الملک
.... -۷۱۸
۶۸۹–۷۱۸
۸ عمر بن عبدالعزیز
۶۸۱–۷۲۰
۷۱۸–۷۲۰
۹ یزید بن عبدالملک
۶۹۱–۷۲۴
۷۲۰–۷۲۴
۱۰ هشام بن عبدالملک
۶۹۰–۷۴۳
۷۲۴–۷۴۳
۱۱ ولید بن یزید
۷۰۹–۷۴۴
۷۴۳–۷۴۴
۱۲ یزید بن الولید
.... -۷۴۴
۷۴۴–۷۴۴
۱۳ ابراهیم بن الولید
.... -۷۵۰
۷۴۴–۷۴۵
۱۴ مروان بن محمد
.... -۷۵۰
۷۴۵–۷۵۰

خلفای عباسی

شماره خلیفه هجری قمری میلادی
۱ ابوالعباس سفاح ۱۳۱–۱۳۶ ۷۵۰–۷۵۴
۲ منصور (خلیفه) ۱۳۶–۱۵۸ ۷۵۴–۷۷۵
۳ مهدی (خلیفه) ۱۵۸–۱۶۹ ۷۷۵–۷۸۵
۴ هادی (خلیفه) ۱۶۹–۱۷۰ ۷۸۵–۷۸۶
۵ هارون الرشید ۱۷۰–۱۹۳ ۷۸۶–۸۰۹
۶ امین (خلیفه) ۱۹۳–۱۹۸ ۸۰۹–۸۱۳
۷ مأمون ۱۹۸–۲۱۸ ۸۱۳–۸۳۳
۸ معتصم ۲۱۸–۲۲۷ ۸۳۳–۸۴۲
۹ واثق ۲۲۷–۲۳۲ ۸۴۲–۸۴۷
۱۰ متوکل ۲۳۲–۲۴۷ ۸۴۷–۸۶۱
۱۱ منتصر ۲۴۷–۲۴۸ ۸۶۱–۸۶۲
۱۲ مستعین ۲۴۸–۲۵۲ ۸۶۲–۸۶۶
۱۳ معتز ۲۵۲–۲۵۵ ۸۶۶–۸۶۹
۱۴ مهتدی ۲۵۵–۲۵۶ ۸۶۹–۸۷۰
۱۵ معتمد (خلیفه) ۲۵۷–۲۷۹ ۸۷۰–۸۹۲
۱۶ معتضد ۲۷۹–۲۸۹ ۸۹۲–۹۰۲
۱۷ مکتفی ۲۸۹–۲۹۵ ۹۰۲–۹۰۸
۱۸ مقتدر (خلیفه) ۲۹۵–۳۲۰ ۹۰۸–۹۳۲
۱۹ قاهر ۳۲۰–۳۲۲ ۹۳۲–۹۳۴
۲۰ راضی (خلیفه) ۳۲۲–۳۲۹ ۹۳۴–۹۴۰
۲۱ متقی ۳۲۹–۳۳۴ ۹۴۰–۹۴۴
۲۲ مستکفی ۳۳۴–۳۳۶ ۹۴۴–۹۴۶
۲۳ مطیع (خلیفه) ۳۳۶–۳۶۳ ۹۴۶–۹۷۴
۲۴ طائع ۳۶۳–۳۸۱ ۹۷۴–۹۹۱
۲۵ قادر (خلیفه) ۳۸۲–۴۲۲ ۹۹۱–۱۰۳۱
۲۶ قائم (خلیفه) ۴۲۲–۴۶۸ ۱۰۳۱–۱۰۷۵
۲۷ مقتدی (خلیفه) ۴۶۸–۴۸۷ ۱۰۷۵–۱۰۹۴
۲۸ مستظهر ۴۸۷–۵۱۲ ۱۰۹۴–۱۱۱۸
۲۹ مسترشد ۵۱۲–۵۳۰ ۱۱۱۸–۱۱۳۵
۳۰ راشد ۵۳۰–۵۳۱ ۱۱۳۵–۱۱۳۶
۳۱ مقتفی ۵۳۱–۵۵۵ ۱۱۳۶–۱۱۶۰
۳۲ مستنجد ۵۵۵–۵۶۶ ۱۱۶۰–۱۱۷۰
۳۳ مستضی ۵۶۶–۵۷۶ ۱۱۷۰–۱۱۸۰
۳۴ ناصر (خلیفه) ۵۷۶–۶۲۲ ۱۱۸۰–۱۲۲۵
۳۵ ظاهر (خلیفه) ۶۲۲–۶۲۳ ۱۲۲۵–۱۲۲۶
۳۶ مستنصر (بغداد) ۶۲۳–۶۴۰ ۱۲۲۶–۱۲۴۲
۳۷ مستعصم ۶۴۰–۶۵۶ ۱۲۴۲–۱۲۵۸

گاوباریان

باوندیان

شاخه کیوسیه

شاخه اسپهبدیه

شاخه کینخواریه

طاهریان

صفاریان

علویان تبرستان

سامانیان

زیاریان

بوییان

لقب کنیه نام نگاره لقب مرگ-زایش آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویهٔ فارس (۹۳۳–۱۰۶۲)
عمادالدوله ابوالحسن علی ۸۹۱–۹۴۹ ۹۳۴ ۹۴۹ پسر بویه
عضدالدوله ابوشجاع پناه‌خسرو Adud al-DawlaCoinHistoryofIran.jpg ۹۳۶–۹۸۳ ۹۴۹ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
برادرزاده عمادالدوله
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیرذیل (شیردل) ۹۶۲–۹۸۹ ۹۸۳ ۹۸۹ پسر عضدالدوله
صمصام‌الدوله ابوکالیجار مرزبان ۹۶۴–۹۹۸ ۹۸۹ ۹۹۸ پسر عضدالدوله
بهاءالدوله ابونصر پیروزخوارشاذ

Baha' al-DawlaBuyidCoinHistoryofIran.jpg

۹۷۱–۱۰۱۲ ۹۹۸ ۱۰۱۲ پسر عضدالدوله
سلطان‌الدوله ابوشجاع پناه‌خسرو ۹۹۲–۱۰۲۴ ۱۰۱۲ ۱۰۲۴ پسر بهاءالدوله
عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان

AbuKalijarBuyidCoinHistoryofIran.jpg

۱۰۱۱–۱۰۴۸ ۱۰۲۴ ۱۰۴۸ پسر سلطان‌الدوله
ابومنصور پولادستون ۱۰۶۲-؟ ۱۰۴۸ ۱۰۶۲ پسر عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان
لقب کنیه نام نگاره لقب مرگ-زایش آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویهٔ ری (۹۴۳–۱۰۲۹)
رکن‌الدوله ابوعلی حسن Ruknal-DawlaCoinHistoryofIran.jpg ۸۹۸–۹۷۶ ۹۳۵ ۹۷۶ پسر بویه
فخرالدوله ابوالحسن علی ۹۵۲–۹۹۷ ۹۷۶ ۹۸۰ پسر رکن‌الدوله
مؤیدالدوله ابومنصور بویه Muayyadal-DawlaBuyidCoinHistoryofIran.jpg ۹۴۱–۹۸۳ ۹۷۷ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
فخرالدوله (بار دوم) ابوالحسن علی ۹۵۲–۹۹۷ ۹۸۴ ۹۹۷ پسر رکن‌الدوله
مجدالدوله ابوطالب رستم AbuTalebRostamCoinHistoryofIran.jpg ۹۹۳–۱۰۲۹ ۹۹۷ ۱۰۲۹ پسر فخرالدوله
لقب کنیه نام نگاره لقب مرگ-زایش آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویهٔ همدان (۹۷۶–۱۰۲۴)
مؤیدالدوله ابومنصور بویه Muayyadal-DawlaBuyidCoinHistoryofIran.jpg ۹۴۱–۹۸۳ ۹۷۶ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
فخرالدوله ابوالحسن علی ۹۵۲–۹۹۷ ۹۸۴ ۹۹۷ پسر رکن‌الدوله
شمس‌الدوله ابوطاهر شاه‌خسرو Shamsal-DawlaBuyidCoinHistoryofIran.jpg ۱۰۲۱-؟ ۹۹۷ ۱۰۲۱ پسر فخرالدوله
سماءالدوله ابوالحسن ؟ علی ۱۰۲۳-؟ ۱۰۲۱ ۱۰۲۳ پسر شمس‌الدوله
لقب کنیه نام نگاره لقب مرگ-زایش آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویه عراق (۹۴۵–۱۰۵۵)
معزالدوله ابوالحسن احمد ۹۱۵–۹۶۷ ۹۴۵ ۹۶۷ پسر بویه
عزالدوله ابومنصور بختیار ۹۴۳–۹۷۹ ۹۶۷ ۹۷۸ پسر معزالدوله
عضدالدوله ابوشجاع پناه‌خسرو Adud al-DawlaCoinHistoryofIran.jpg ۹۳۷–۹۸۳ ۹۷۸ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
صمصام‌الدوله ابوکالیجار مرزبان ۹۶۴–۹۹۸ ۹۸۳ ۹۸۷ پسر عضدالدوله
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیرذیل (شیردل) ۹۶۲–۹۸۹ ۹۸۷ ۹۸۹ پسر عضدالدوله
بهاءالدوله ابونصر پیروزخوارشاذ Baha' al-DawlaBuyidCoinHistoryofIran.jpg ۹۷۰–۱۰۱۲ ۹۸۹ ۱۰۱۲ پسر عضدالدوله
سلطان‌الدوله ابوشجاع پناه‌خسرو ۹۹۲–۱۰۲۴ ۱۰۱۲ ۱۰۲۱ پسر بهاءالدوله
مشرف‌الدوله ابوعلی حسن ۱۰۰۲–۱۰۲۵ ۱۰۲۱ ۱۰۲۵ پسر بهاءالدوله
جلال‌الدوله ابوطاهر پیروزخسرو ۹۹۴–۱۰۴۳ ۱۰۲۷ ۱۰۴۴ پسر بهاءالدوله
عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان AbuKalijarBuyidCoinHistoryofIran.jpg ۱۰۱۱–۱۰۴۸ ۱۰۴۴ ۱۰۴۸ پسر سلطان‌الدوله
ملک رحیم ابونصر خسروپیروز ۱۰۵۸-؟ ۱۰۴۸ ۱۰۵۵ پسر عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان

غزنویان

سلجوقیان ۱۰۲۹–۱۱۹۴

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
سلجوقیان ۱۰۲۹–۱۱۹۴
۱ طغرل یکم محمد رکن الدین، ابوطالب، بیگ، سلطان ۹۹۵–۱۰۶۳ ۱۰۲۹ ۱۰۶۳ پسر میکائیل پسر سلجوق
۲ آلپ ارسلان محمد عضدالدوله، عضدالدین، ابوشجاع، سلطان ۱۰۳۹–۱۰۷۲ ۱۰۶۳ ۱۰۷۲ پسر چغری بیگ داود برادر طغرل یکم به دست سرباز اسیری کشته شد.
۳ ملکشاه یکم حسن Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah.jpg جلال الدوله، جلال الدین، ابوالفتح، سلطان ۱۰۵۵–۱۰۹۲ ۱۰۷۲ ۱۰۹۲ پسر آلپ ارسلان به دست حشاشین کشته شد
۴ محمود یکم ناصرالدین، ابوالقاسم، سلطان ۱۰۸۶–۱۰۹۴ ۱۰۹۲ ۱۰۹۴ پسر ملکشاه یکم
۵ برکیارق محمد رکن الدین، ابوالمظفر، سلطان ۱۰۸۰–۱۱۰۵ ۱۰۹۴ ۱۱۰۵ پسر ملکشاه یکم
۶ ملکشاه دوم معزالدین، ابوالفتح، سلطان ۱۱۰۱ - ? ۱۱۰۵ ۱۱۰۵ پسر برکیارق به دست محمد یکم خلع و نابینا شد
۷ محمد یکم طَپَر غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان ۱۰۸۲–۱۱۱۸ ۱۱۰۵ ۱۱۱۸ پسر ملکشاه یکم
۸ سنجر احمد معزالدین، ابوالحارث، سلطان ۱۰۸۷–۱۱۵۷ ۱۰۹۷ ۱۱۵۷ پسر ملکشاه یکم
۹ محمود دوم مغیث الدین، سلطان ۱۱۰۴–۱۱۳۱ ۱۱۱۸ ۱۱۳۱ پسر محمد یکم
۱۰ داود مغیث الدین، ابوالفتح، سلطان  ? - ۱۱۳۲ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ پسر محمود دوم
۱۱ طغرل دوم رکن الدین، ابوطالب، سلطان ۱۱۰۹–۱۱۳۴ ۱۱۳۲ ۱۱۳۴ پسر محمد یکم
۱۲ مسعود غیاث الدین، ابوالفتح، سلطان ۱۱۰۹–۱۱۵۲ ۱۱۳۴ ۱۱۵۲ پسر محمد یکم
۱۳ ملکشاه سوم مغیث الدین، سلطان ۱۱۲۸–۱۱۶۰ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ پسر محمود دوم
۱۴ محمد دوم غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان ۱۱۲۸–۱۱۶۰ ۱۱۵۳ ۱۱۶۰ پسر محمود دوم
۱۵ سلیمانشاه معزالدین، ابوالحارث، سلطان ۱۱۱۸–۱۱۶۲ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ پسر محمد یکم خلع شد
۱۶ ارسلان رکن الدین، سلطان ۱۱۳۴–۱۱۷۶ ۱۱۶۱ ۱۱۷۶ پسر طغرل دوم
۱۷ طغرل سوم رکن الدین، ابوطالب، سلطان  ? - ۱۱۹۴ ۱۱۷۶ ۱۱۹۴ پسر ارسلان کشته شد.

خوارزمشاهیان

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
خوارزمشاهیان (۱۱۵۳–۱۲۳۱)
قطب‌الدین محمد پسر انوشتکین غرجه
علاءالدین اتسز ابوالمظفر ۱۰۹۷/۱۱۰۵–۱۱۵۶ ۱۱۵۳ ۱۱۵۶ پسر قطب‌الدین محمد
تاج‌الدین ایل‌ارسلان ابوالفتح ۱۱۷۱-? ۱۱۵۶ ۱۱۷۲ پسر اتسز
جلال‌الدین سلطانشاه ۱۱۹۳- پسر ایل ارسلان
علاءالدین تکش ۱۲۰۰-? ۱۱۷۲ ۱۲۰۰ پسر ایل ارسلان
علاءالدین محمد ابوالفتح Mort de Muhammad Hwârazmshâh.jpeg ۱۲۲۰-? ۱۲۰۰ ۱۲۲۰ پسر تکش
جلال‌الدین منکبرنی Памятник Джелал ад-Дину Манкбурны.JPG ۱۲۳۱-? ۱۲۲۰ ۱۲۳۱ پسر محمد

ایلخانان

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
ایلخانان (۱۲۵۶–۱۳۵۷)
هولاکو Hulagu Khan.jpg ۱۲۱۷–۱۲۶۵ ۱۲۵۶ ۱۲۶۵ پسر تولی‌خان
اباقاخان Abaqa Khan.jpg ۱۲۳۴–۱۲۸۲ ۱۲۶۵ ۱۲۸۲ پسر هولاکو
سلطان احمد تکودار بن هولاکو Tegüder recevant une ambassade.jpeg ۱۲۸۴-؟ ۱۲۸۲ ۱۲۸۴ پسر هولاکو
ارغون‌خان بن اباقا AbaqaOnHorseArghunStandingGhazanAsAChild.jpg ۱۲۵۸–۱۲۹۱ ۱۲۸۴ ۱۲۹۱ پسر اباقاخان
گیخاتون بن اباقا Geikhatu interrogeant Shingtûr Nuyân.jpeg ۱۲۹۵-؟ ۱۲۹۱ ۱۲۹۵ پسر اباقاخان
بایدوخان بن طرغان Baydu coin with Khagan's name.jpg ۱۲۹۵-؟ ۱۲۹۵ ۱۲۹۵
غازان بن ارغون محمود Ghazan with wife at his court.jpg ۱۲۷۱–۱۳۰۴ ۱۲۹۵ ۱۳۰۴ پسر ارغون‌خان
اولجایتو خدابنده بن ارغون Majma' al-Tavarikh 001.jpg ۱۲۸۰–۱۳۱۶ ۱۳۰۴ ۱۳۱۶ پسر ارغون‌خان
ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو Ilhanli Ebu said enguriye 720.jpg ۱۳۰۵–۱۳۳۵ ۱۳۱۶ ۱۳۳۵ پسر الجایتو
ارپاگاون ۱۳۳۶-? ۱۳۳۵ ۱۳۳۶
موسی خان ۱۳۳۷-? ۱۳۳۶ ۱۳۳۷
طغا تیمورخان ۱۳۵۳-? ۱۳۳۵ ۱۳۵۳
محمد خان ۱۳۳۸-? ۱۳۳۶ ۱۳۳۸
ساتی‌بیگ ۱۳۰۰–۱۳۴۵ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ دختر الجایتو
شاه جهان ایلخانی ۱۳۳۹ ۱۳۴۰
سلیمان خان ۱۳۳۹ ۱۳۴۵
انوشیروان عادل ۱۳۴۴ ۱۳۵۶

دودمان‌های محلی

جلایریان

آل مظفر یا مظفریان

آل اینجو

کیاییان

...

تیموریان

 1. تیمور لنگ
 2. خلیل سلطان
 3. شاهرخ
 4. الغ بیگ
 5. عبدالله میرزا تیموری
 6. بابر تیموری
 7. ابوسعید
 8. سلطان احمد
 9. سلطان محمود
 10. سلطان حسین بایقرا

قراقویونلو

فرمانروایان محلی قراقویونلو

سلاطین قراقویونلو

 1. جهانشاه
 2. حسن‌علی (فرزند جهانشاه)

آق‌قویونلو

فرمانروایان محلی آق‌قویونلو

سلاطین آق‌قویونلو

 1. سلطان حسن (اوزون حسن)
 2. سلطان خلیل
 3. سلطان یعقوب
 4. سلطان بایسنقر
 5. سلطان رستم
 6. سلطان احمد (گوده احمد)

فرمانروایان دورهٔ هرج‌ومرج پایانی آق‌قویونلو

صفویان

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ شاه اسماعیل یکم Shah Ismail I.jpg ۱۴۸۷–۱۵۲۴ ۱۵۰۲–۱۵۲۴ -
۲ شاه تهماسب یکم Tahmasb-1.jpg ۱۵۱۴–۱۵۷۶ ۱۵۲۵–۱۵۷۶ پسر
۳ شاه اسماعیل دوم Shah Ismayil II.jpg ۱۵۳۷–۱۵۷۷ ۱۵۷۶–۱۵۷۷ پسر
۴ شاه محمد خدابنده ۱۵۳۲–۱۵۹۶ ۱۵۷۷–۱۵۸۷ برادر عزل شد
۵ شاه عباس بزرگ Portraits du schah de Perse Abbas Ier (1571-1629).JPG ۱۵۷۱–۱۶۲۹ ۱۵۸۷–۱۶۲۹ پسر
۶ شاه صفی Shah Safi.png ۱۶۱۱–۱۶۴۲ ۱۶۲۹–۱۶۴۲ نوه
۷ شاه عباس دوم Recueil. Portraits du schah de Perse Abbas II.JPG ۱۶۳۲–۱۶۶۶ ۱۶۴۲–۱۶۶۶ پسر
۸ شاه سلیمان Shah Soleiman.jpg ۱۶۴۵–۱۶۹۴ ۱۶۶۶–۱۶۹۴ پسر نام او صفی میرزا بود و بار اول با نام شاه صفی تاج بر سرگذاشت و در دومین سال سلطنت خود با نام سلیمان تاجگذاری کرد.
۹ شاه سلطان حسین Sultan Husayn by Bruyn.jpg ۱۶۶۸–۱۷۲۶ ۱۶۹۴–۱۷۲۲ پسر توسط محمود افغان عزل شد و سپس به دست اشرف افغان به قتل رسید

افغان‌ها

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ محمود افغان SHAH-MAHMUD-HOTAK.jpg ۱۶۹۷–۱۷۲۵ ۱۷۲۲–۱۷۲۵ بنیانگذار از سلطنت خلع شده و به دست اشرف افغان کشته شد
۲ اشرف افغان ؟ - ۱۷۳۰ ۱۷۲۵–۱۷۲۹ پسر عموی محمود افغان در هنگام فرار به دست بلوچ‌ها کشته شد

شاهان اسمی صفویه

ردیف نام تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ شاه طهماسب دوم ۱۷۰۴–۱۷۴۰ ۱۷۲۹–۱۷۳۲ پسر شاه سلطان حسین توسط نادر شاه از سلطنت برکنار و کشته شد
۲ شاه عباس سوم ۱۷۳۲–۱۷۴۰ ۱۷۳۲–۱۷۳۵ پسر شاه طهماسب دوم در شش ماهگی توسط نادر شاه به سلطنت رسید و نادر شاه نایب السلطنه شد و در خردسالی توسط رضاقلی میرزا به قتل رسید

افشاریان

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ نادرشاه Nader Shah Afshar.jpg ۱۶۸۸–۱۷۴۷ ۱۷۳۵–۱۷۴۷ بنیانگذار سلسله افشاریان به دست عادل‌شاه کشته شد
۲ عادل‌شاه ۱۷۲۳–۱۷۴۸ ۱۷۴۷–۱۷۴۸ برادرزاده نادرشاه به دست ابراهیم‌شاه کشته شد
۳ ابراهیم‌شاه ؟ - ۱۷۴۸ ۱۷۴۸ برادر عادل‌شاه به دست شاهرخ‌میرزا کشته شد
۴ شاهرخ‌میرزا ۱۷۳۳–۱۷۹۶ ۱۷۴۸–۱۷۵۰ نوه نادرشاه از سال ۱۷۵۰ تا ۱۷۹۶ فقط حاکم خراسان بود تا اینکه به دستور آقامحمدخان قاجار کشته شد

زندیان

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ کریم‌خان زند Karim Khan by Charles Heath.jpg ۱۷۰۷–۱۷۷۹ ۱۷۵۰–۱۷۷۹ بنیانگذار سلسله زندیان
۲ ابوالفتح‌خان زند ؟ - ۱۷۷۹ ۱۷۷۹ پسر کریم‌خان زند
۳ محمدعلی‌خان زند ؟ - ۱۷۷۹ ۱۷۷۹ پسر کریم‌خان زند ترور شد
۴ صادق‌خان زند ؟ - ۱۷۸۱ ۱۷۷۹–۱۷۸۱ برادر کریم‌خان زند
۵ علیمرادخان زند ؟ - ۱۷۸۵ ۱۷۸۱–۱۷۸۵ خواهرزاده کریم‌خان زند
۶ جعفرخان زند ؟ - ۱۷۸۹ ۱۷۸۵–۱۷۸۹ پسر صادق‌خان زند
۷ صیدمرادخان زند ؟ - ۱۷۸۹ ۱۷۸۹ پسر عموی علیمرادخان زند
۸ لطفعلی‌خان زند Lotf Ali Khan.jpg ۱۷۶۹–۱۷۹۴ ۱۷۸۹–۱۷۹۴ پسر جعفرخان زند به دستور آقامحمدخان قاجار کشته شد

قاجار

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ آقامحمدخان قاجار Aggha Mohammad Khan.jpg ۱۷۴۲–۱۷۹۷ ۱۷۹۴–۱۷۹۷ - کشته شد
۲ فتحعلی شاه An Early Painting of Fath Ali Shah.jpg ۱۷۷۲–۱۷۶۴ ۱۷۹۷–۱۸۳۴ برادرزاده
۳ محمد شاه Mohammadshah.jpg ۱۸۰۸–۱۸۴۸ ۱۸۳۴–۱۸۴۸ نوه
۴ ناصرالدین شاه Nasir ad-Din Nadar.jpg ۱۸۳۱–۱۸۹۶ ۱۸۴۸–۱۸۹۶ پسر کشته شد
۵ مظفرالدین شاه Mozaffar-ed-Din Shah Qajar - 1.jpg ۱۸۵۳–۱۹۰۷ ۱۸۹۶–۱۹۰۷ پسر وی آخرین پادشاهی است که در ایران درگذشته است
۶ محمدعلی شاه Mohammad Ali Shah.jpg ۱۸۷۲–۱۹۲۵ ۱۹۰۷–۱۹۰۹ پسر عزل شد
۷ احمدشاه AhmadShahQajar2.jpg ۱۸۹۸–۱۹۳۰ ۱۹۰۹–۱۹۲۵ پسر عزل شد

پهلوی

نشان رسمی دربار شاهنشاهی ایران که در آن نقش فَروَهَر دیده می‌شود. (در گوی، سمت راست، بالا) دورهٔ پهلوی ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ خورشیدی
ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ رضاشاه رضا شاه ۲۴ اسفند ۱۲۵۶ – ۴ مرداد ۱۳۲۳ ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ – ۲۴ شهریور ۱۳۲۰ - حملهٔ متفقین به ایران و استعفا و تبعید وی.
۲ محمدرضاشاه Mohammad-reza-shah.jpg ۴ آبان ۱۲۹۸ – ۵ مرداد ۱۳۵۹ ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ – ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پسر پایان نظام پادشاهی در پی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران.

الگوها

جستارهای وابسته

یادداشت‌ها

کتابشناسی