زبانشناس، در مفهوم آکادمیک آن، شخصی است که زبان‌های طبیعی را مورد مطالعه قرار قرار می‌دهید (رشته دانشگاهی آن زبانشناسی نامیده می‌شود). گاهی به اشتباه واژه زبانشناس برای ارجاع به شخصی به کار می‌رود که چندزبانه است یا دستوری است؛ با این حال این دو واژه متفاوت از زبانشناسی است. در ادامه فهرستی از زبانشناسان، در مفهوم دانشگاهی آن می‌آید.

الف

  • آرنوف، مارک (کانادایی، ۱۹۴۹-)، ساختواژه
  • آهنگر، عباسعلی (ایرانی) ساختواژه، نحو، رده شناسی، واجشناسی

ب

پ

یولیوس پوکورنی پژوهشگر زبانهای هنداروپایی ( آلمانی)

ت

ث

ج

  • جکنداف، ری (آمریکایی، ۱۹۴۵-)، نحو، معنی‌شناسی واژگانی
  • جونز، دنیل (بریتانیایی، ۱۸۸۱–۱۹۶۷)، آواشناسی

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی