در اینجا فهرستی از مرام‌های سیاسی آمده‌است. شیوه‌های حکومت در کشورها و برنامهٔ حزب‌های سیاسی اغلب بر پایهٔ ایدئولوژی‌ای سیاسی پایه‌ریزی می‌شود.


محتویات

اقتدارگریزی

اقتدارگریزی بی‌قید

اقتدارگریزی فردگرا

افتدارگریزی مذهبی

اقتدارگریزی سوسیالیستی

کمونیسم اقتدارگریز

دیگر موردها

کمونیسم

مارکسیسم

کمونیسم چپ‌گرا

لنینیسم

ضدیت با اصلاحات

کمونیسم اقتدارگریز

کمونیسم مذهبی

محافظه‌کاری

منطقه‌ای

دیگر موردها

محیط‌گرایی

برابری جنسیتی

زن‌گرایی

فمنیسم مذهبی

مردسالاری

به این معنا است که مردان برتری جنسیتی دارند نسبت به زنان و میتوانند بر آنها حکومت کننند و زنان هم مانند برده باید اطاعت کنند.

لیبرالیسم

کلی

لیبرترینیسم

سوسیالیسم لیبرترین

لیبرترینیسم راست‌گرا

دیگر موردها

ملی‌گرایی

فاشیسم

منطقه‌ای

صهیونیسم

جنبش‌های هم‌شکلی

مرام‌های دینی و مذهبی

اسلام

مسیحیت

یهودیت

آیین بودایی

آیین هندو

آیین مورمونی

آیین سیک

جامعه‌گرایی

سوسیالیسم آزادی‌گرا

مارکسیسم آزادی‌گرا

اقتدارگریزی سوسیال

سوسیالیسم اصلاحطلب

سوسیالیسم مردم‌سالار

مردم‌سالاری سوسیال

منطقه‌ها

سوسیالیسم مذهبی

دیگر موردها

سوسیالیسم انقلابی

مارکسیسم

کمونیسم اقتدارگریز

دیگر موردها

جستارهای وابسته

پی‌نوشت و منبع