ردیف شماره ثبت نام اثر استان شهرستان مختصات تاریخ ثبت شهر
1 ۷۳ منطقه حفاظت‌شده مند بوشهر دیر ۱۳۵۵/۰۵/۰۶
2 ۱۶۲۴ خانه قاضی بوشهر بوشهر ۱۳۴۶/۰۱/۲۳
3 ۱۶۳۸ دژ برازجان بوشهر دشتستان ۱۳۶۲
4 ۱۸۹۷ گور دختر بوشهر دشتستان ۱۳۷۶
5 ۲۰۶۰ مسجد بردستان بوشهر دیر ۱۳۷۷
6 ۲۰۹۵ نیایشگاه مند بوشهر دشتی ۱۳۷۷/۰۴/۲۷
7 ۲۱۷۴ امامزاده عبدالمهیمن بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۷
8 ۲۱۸۴ عمارت ملک بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۷
9 ۲۲۰۴ کلیسای خارک بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۰۹/۱۶
10 ۲۲۱۰ عمارت گلشن بوشهر بوشهر ۱۳۷۷/۱۲/۰۳
11 ۲۳۱۹ عمارت امیریه بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۰۲/۱۹
12 ۲۳۶۰ بافت شهر بوشهر بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۰۴/۲۹
13 ۲۵۷۸ مدرسه سعادت مظفری بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۱۱/۱۱
14 ۲۶۵۹ مدرسه گلستان بوشهر بوشهر ۱۳۷۸/۱۲/۲۵
15 ۲۸۸۰ گورستان مهاجمین انگلیسی بوشهر بوشهر ۱۳۷۹/۰۹/۰۵
16 ۳۰۳۲ قلعه خورموج بوشهر دشتی ۱۳۷۹
17 ۳۹۹۵ عمارت کوتی بوشهر بوشهر ۱۳۸۰/۰۷/۱۰
18 ۴۰۴۳ کاخ سنگ سیاه بوشهر بوشهر ۱۳۸۰/۰۷/۱۰
19 ۶۵۱۴ کلیسای ارامنه گریگوری بوشهر بوشهر ۱۳۸۱/۰۷/۰۷
20 ۸۳۹۷ قلعه دختر لاور ساحلی بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۰۲/۰۹
21 ۸۴۰۱ قلعه داراب خان بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۰۲/۰۹
22 ۱۸۶۴۰ قبر جنرال بوشهر بوشهر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
23 ۱۸۷۱۴ امامزاده شاهزاده ابراهیم بوشهر دشتستان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
24 ۱۸۷۲۲ حسینیه درازی بوشهر دشتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
25 ۱۸۷۲۳ مسجد درازی بوشهر دشتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
26 ۲۲۱۶۹ امامزاده امام حسن بوشهر دیلم ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
27 ۲۲۱۷۸ آرامگاه صفا انگیز بوشهر دشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
28 ۲۲۱۸۰ عمارت کلاه‌فرنگی بوشهر بوشهر بوشهر ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
29 ۲۲۱۸۲ آرامگاه شاه اسماعیل بوشهر دشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶

جستار های وابسته