فلسفه موسیقی بررسی سؤالات بنیادی در زمینه موسیقی‌ست، از جمله اینکه

  • تعریف موسیقی چیست (شرایط لازم و کافی برای تشخیص موسیقی)
  • رابطه موسیقی و ذهن چیست؟
  • تاریخ موسیقایی راجع به جهان چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟
  • رابطه موسیقی و عواطف چیست؟
  • در حوزه موسیقی، معنا چیست؟