فلسفهٔ فیزیک به مطالعهٔ بنیادها، چرائی‌های فلسفی، تاریخ، و شیوه‌های علمی به کار رفته در علم فیزیک می‌پردازد.

فیزیک علم اثبات هستی است. پس فلسفه فیزیک فلسفه‌ای است در جهت شناخت و تقابل آرائ هستی شناسانه از دیدگان علم، تجربه و آزمون.

محتویات

تقلیل‌گرایی

مقالهٔ اصلی: تقلیل‌گرایی

تقلیل‌گرایی و اصالت فروکاهی پدیده‌های پیچیده به مدلهای محدودتر، ساده‌تر، و با درجات آزادی کمتر از جملهٔ اصول اصلی پذیرفته شده در فیزیک و مکانیک کلاسیک است.

در سوی مقابل آن پدیده‌های پیچیده مورد مطالعات امروزین علمی کل‌نگری یا جامع‌نگری را به هنگام مدل‌سازی طلب می‌کند.

فلسفهٔ زمان و مکان

مقالهٔ اصلی: فلسفه زمان و مکان

فلسفهٔ مکانیک کوانتومی

مقالهٔ اصلی: فلسفه مکانیک کوانتومی

تولد و ظهور مکانیک کوانتومی در اواخر سده نوزدهم (م) بروز مباحثات، تناقضات، و پرسش‌های فراوانی را در بسیاری از زمینه‌های اساسی و بنیادین فیزیک و مکانیک کلاسیک باعث گردیده‌است:

تعین‌گرایی

مقالهٔ اصلی: تعین‌گرایی

رفتارهای عینی

مقالهٔ اصلی: رفتارهای عینی

رفتارهای عینی و آفاقی پدیده‌ها از جمله شالوده‌های اصلی است که قوانین علمی فیزیک و مکانیک کلاسیک بر آن‌ها بنا شده‌است.

اصل عدم قطعیت

مقالهٔ اصلی: اصل عدم قطعیت

فلسفهٔ نسبیّت

مقالهٔ اصلی: فلسفهٔ نسبیّت

جستارهای وابسته