ولی خان سردار ولی خان از بزرگان بنام قوم کرمانج که در نبرد خونین قندهار بر لشکر هند تاخت و همه را از دم تیغ گذراند. نامبرده فردی بسیار باهوش، زیرک و قوی جسه بود. تمام فرماندهان ارتش نادری تحت فرمان وی بودند. ایشان در به تخت رسیدن نادر شاه نقش اصلی و کلیدی داشت و گفته می‌شود که نادر شاه تحت فرمان وی بود اما در عمل انکار می‌کرد. وی قریب ۲۰۰ زن در اختیار داشت. ثروت وی بسیار زیاد و فردی فرهیخته بود. در تمام نبردهای پی در پی دوران عمر شکست ناپذیر بود. به گواهی تاریخ متأسفانه در اثر آشامیدن سم توسط سرداران خبیث خود دیار حق شتافت. گفته می‌شود از وی ۴۶۵ فرزند به یادگار مانده است که امروزه بسیاری از مردم قوم کرمانج از نسل پاک ایشان هستند. نام و یاد این سردار نجیب زاده ایرانی (ولی خان کرمانج) جزو صفحات ماندگار و زرین تاریخ می‌باشد.

  • بامداد، مهدی. «شرح حال رجال ایران» ، انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران:۱۳۷۸. ▪استرآبادی، میرزامهدی خان. «جهانگشای نادری»