عباس امانت استاد تاریخ و مطالعات بین‌المللی در دانشگاه ییل و صاحب کرسی مطالعات خاورمیانه در این دانشگاه است.

او در سال ۱۹۷۱ مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و در سال ۱۹۸۱ نیز از دانشگاه آکسفورد دکترا گرفت. تخصص ویژهٔ وی تاریخ دوران قاجار است. وی عضو شورای سردبیری دائرةالمعارف ایرانیکا است و نیز سردبیری Persia Observed را به عهده دارد. امانت همچنین دارای تألیفاتی در زمینهٔ آیین بهایی، تاریخ ایران و هویت ایرانیان است.

حسین امانت برادر اوست. او در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی از سوی رهبری جامعه بهایی طرد شد. او از جمله مخالفین حملهٔ آمریکا به عراق بود.

آثار

نوشته‌های او عبارتند از:

 1. Apocalyptic Islam and Iranian Shi'ism(2009)
 2. Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah and the Iranian Monarchy 1831-1896 (1997)
 3. Resurrection and Renewal: the Making of the Babi Movement in Iran 1844-1850 (1989)

همچنین کتاب‌هایی که در ویرایش آن‌ها سهیم بوده عبارتند از:

 1. Cities and Trade: Consul Abbott on the Economy and Society of Iran (1983)
 2. Crowning Anguish: Memoirs of a Persian Princess from the Harem to Modernity (1995)
 3. coeditor of Imagining the End: Visions of Apocalypse from Ancient Middle East to Modern America (2002)
 4. Shari’a: Islamic Law in the Contemporary Context (2007)
 5. U.S. -Middle East Historical Encounters: A Critical Survey (2007)
 6. The United States and the Middle East: Diplomatic and Economic Relations in Historical Perspective (2000)
 7. The United States and the Middle East: Cultural Encounters (2002)
 8. Apocalypse and Violence (2004)