عالم و جمع آن علما برای دانشمندان و دانشوران مسلمان که در یک یا چند زمینه از علوم اسلامی نظیر فقه، علم حدیث و تفسیر دانش آموخته و متخصص هستند به کار می رود. علما در مدارس دینی نظیر حوزه های علمیه و مدارس نظامیه تحصیل می کنند.

در طول تاریخ اسلام بخصوص تا پیش از سده معاصر، بتدریج علما به صنفی از مسلمانان تبدیل شدند که فعالیت ها و مشاغلی نظیر وعظ، امام جماعت، قضاوت، فتوا و مرجعیت به آنها اختصاص یافت و احیاناً با پوشیدن لباسی خاص نظیر عبا و عمامه از دیگران متمایز می شده اند.