شهریار در موارد زیر کاربرد دارد:

اشخاص

مکان‌ها

دیگر موارد