محل شهرستان اردوباد (قرمز) بر روی نقشه جمهوری آذربایجان.

اردوباد یکی از بخش‌های جمهوری آذربایجان است که مرکز آن نیز شهری به همین نام است.