شماره ثبت CAS (به انگلیسی: CAS registry number) شمارهٔ شناسایی یکتا برای ترکیبات شیمیایی، پلیمرها، زنجیره‌های زیستی، مخلوط‌ها و آلیاژها است.

CAS.NUMBER یک شماره یا کد است که حداکثر از ۱۰ رقم تشکیل شده است این اعداد توسط پاره خط‌هایی به سه قسمت تقسیم می‌شود. عدد اول از سمت راست یک عدد تک رقمی است که به آن (check digit) یا رقم کنترل می‌گویند. نحوهٔ محاسبهٔ رقم کنترل: به ترتیب اعداد را از سمت راست به اعداد ۱ و ۲ و ۳ و ... ضرب کرده و حاصل جمع را بدست آورده و عدد یکان حاصل جمع به عنوان رقم کنترل در نظرگرفته می‌شود.

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه شیمی

  • - useful for finding EC#