Champenois
منطقه North eastern فرانسه، بلژیک
تعداد گویشوران
(بدون برآورد دسترسی)
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
گلاتولوگ هیچ کدام

زبان شامپنوآ زبانی هندواروپایی از شاخه زبان‌های رومی است که جمعیت بسیار اندکی در فرانسه و بلژیک بدان تکلم می کنند.این زبان از زبان‌های اوییل محسوب می شود.