سرود ملی تاجیکستان
انگلیسی: National Anthem of Tajikistan
Flag of Tajikistan.svg

سرود National
 تاجیکستان

اشعار گل‌نظر کلدی
موسیقی سلیمان یوداکوف، ۱۹۴۶
سال رسمیت ۱۹۹۴
نمونه صوتی
National Anthem of Tajikistan

سرود ملی تاجیکستان (که در فارسی تاجیکی نیز با نام سرود ملی معروف است) پس از استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی، از سال ۱۹۹۱ رسمیت یافته است. این سرود از سوی گل‌نظر کِلدی سروده شده و سازنده موسیقی آن سلیمان یوداکوف است.

متن سرود ملی تاجیکستان
الفبای فارسی الفبای سیریلیک الفبای لاتین
دیار ارجمند ما
به بخت ما سر عزیز تو بلند باد
سعادت تو، دولت تو بی‌گزند باد
ز دوری زمانه‌ها رسیده‌ایم
به زیر پرچم تو صف کشیده‌ایم
کشیده‌ایم
زنده باش، ای وطن
تاجیکستان آزاد من
برای ننگ و نام ما
تو از امید رفتگان ما نشانه‌ای
تو بهر وارثان جهان جاودانه‌ای
خزان نمی‌رسد به نوبهار تو
که مزرع وفا بود کنار تو
کنار تو
زنده باش، ای وطن
تاجیکستان آزاد من
تو مادر یگانه‌ای
بقای تو بود بقای خاندان ما
مرام تو بود مرام جسم و جان ما
ز تو سعادت ابد نصیب ماست
تو هستی و همه جهان حبیب ماست
حبیب ماست
زنده باش، ای وطن
تاجیکستان آزاد من
Диёри арҷманди мо,
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод
Зи дурии замонаҳо расидаем
Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем
Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!
Барои нангу номи мо
Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ,
Ту баҳри ворисон ҷахони ҷовидонаӣ,
Хазон намерасад ба навбаҳори ту,
Ки мазраи Вафо бувад канори ту, Канори ту
Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!
Ту модари ягонаӣ,
Бақои ту бувад бақои хонадони мо,
Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо,
Зи ту саодати абад насиби мост,
Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост,
Зинда бош эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!
Dijori arçmandi mo,
Ba baxti mo sari azizi tu baland bod,
Saodati tu, davlati tu begazand bod
Zi duriji zamonaho rasidaem
Ba zeri parcami tu saf kaşidaem, kaşidaem
Zinda boş ej Vatan, Toçikistoni ozodi man!
Baroi nangu nomi mo
Tu az umedi raftagoni mo nişonaī,
Tu bahri vorison çaxoni çovidonaī,
Xazon namerasad ba navbahori tu,
Ki mazrai Vafo buvad kanori tu, Kanori tu
Zinda boş ej Vatan, Toçikistoni ozodi man!
Tu modari jagonaī,
Baqoi tu buvad baqoi xonadoni mo,
Maromi tu buvad maromi çismu çoni mo,
Zi tu saodati abad nasibi most,
Tu hastivu hama çahon habibi most, habibi most,
Zinda boş ej Vatan, Toçikistoni ozodi man!

سرود جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در سال ۱۹۴۶ توسط ابوالقاسم لاهوتی شاعر ایرانی سروده شده است و متن آن چنین است:

متن سرود ملی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان
الفبای فارسی الفبای سیریلیک
چو دست روس،
مدد نمود،
برادری خلق سووت استوار شد،
ستارهٔ حیات ما شراره‌دار شد.
گذشته‌های پرافتخار ما
به جلوه آمدند و در دیار ما، دیار ما
مستقل دولت تاجیکان برقرار شد.
به حال تب
درون شب
صدای رعد دولت لنین فرا رسید
ز برق بیرقش سیاهی ستم پرید
سعادت جاودان در این زمین
ز پارتیا به ما رسید، به پارتیا صد آفرین
مرد و آزاده ما را چنین او بپرورید.
شعار ما
دهد صدا:
برابری، برادری میان خلق ما.
ز خاندان ما کسی نمی‌شود جدا،
یگانگی را به خود سپر کنیم
به سوی فتح کمونیزم سفر کنیم، سفر کنیم،
زنده باد ملک ما، خلق ما، اتحاد ما.

Чу дасти рус

мадад намуд,

бародарии халқи совет устувор шуд,

ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.

Гузаштаҳои пурифтихори мо

ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо

Мустақил давлати тоҷикон барқарор шуд.

Ба ҳоли таб

даруни шаб

Садои раъди давлати Ленин фаро расид

Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид

Саодати ҷовидон дар ин замин

Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.

Шиори мо

диҳад садо:

Баробарӣ, бародарӣ миёни халқи мо.

Зи хонадони мо касе намешавад ҷудо,

Ягонагиро ба худ сипар кунем

Ба сӯи фатҳи коммунизм сафар кунем, сафар кунем,

Зинда бод мулки мо, халқи мо, Иттиҳоди мо.

جستارهای وابسته