سرود ملی بحرین
بحریننا
سرود  بحرین
اشعار محمد صدقی عیاش
موسیقی ناشناس است لیک تنظیم را احمد الجمیری انجام داده است.
تاریخ رسمیت ۱۹۷۱ میلادی
نمونه صوتی
File:Bahraini_Anthem.ogg

بحرین ما (به عربی: بحریننا) سرود ملی بحرین است که توسط محمد صدقی عیاش سروده و در سال ۱۹۷۱ میلادی، پس از استقلال این کشور، بعنوان سرود ملی انتخاب شد. در سال ۲۰۰۲ میلادی پس از همه پرسی و تاسیس پادشاهی بحرین، این سرود به سرود پادشاهی مبدل گشت.

متن

بحرین ما
متن عربی برگردان فارسی
بند یکم

بحریننا
ملیکنا
رمز الوئام
دستورها عالی المکانة والمقام
میثاقها نهج الشریعة والعروبة والقیم
عاشت مملکة البحرین

بحرین ما
پادشاه ما
نماد همدلی
قانون اساسی‌اش بلندپایه و بلندجایگاه
پیمان او راه دینداری، عربی‌گری و ارزش‌ها است
کشور بحرین زنده باد

بند دوم

بلد الکرام
مهد السلام
دستورها عالی المکانة والمقام
میثاقها نهج الشریعة والعروبة والقیم
عاشت مملکة البحرین

سرزمین بزرگواران
گهواره صلح و آشتی
قانون اساسی‌اش بلندپایه و بلندجایگاه
پیمان او راه دینداری، عربی‌گری و ارزش‌ها،
کشور بحرین زنده باد

ویکی‌پدیای انگلیسی.