برگردان فارسی:

راه آسه‌آن:
پرچم ما را برافراز، بر فراز آسمان،
سرفرازی‌ها را در دل بپذیر
آسه‌آن، ما به هم پیوسته و یگانه،
به پهنه جهان می‌نگریم.
باشد تا صلح، هدف ما از آغاز،
و بهروزی‌ها، همیشه پایدار بماند.
از آرزومندی پروا نداریم، و مشارکت دغدغه ماست
دست در دست هم برای آسه‌آن
از آرزومندی پروا نداریم،
و مشارکت دغدغه ماست چرا که این راه آسه‌آن است.

متن انگلیسی

The ASEAN Way
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Looking out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it's the way of ASEAN!