شبکه بزرگراه‌های بین ایالتی که در ۴۸ ایالت آمریکا فعال است.

شبکه بزرگراه‌های بین ایالتی دوایت آیزنهاور(به انگلیسی: Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways)، به بزرگراه‌ها و آزادراه‌هایی در آمریکا گفته می‌شود که توسط رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی دوایت آیزنهاور بنانهاده شد.

کل این سامانه در سال ۲۰۰۶ مجموعاً نزدیک به ۷۶۰۰۰ کیلومتر طول داشت، که بزرگترین سامانه بزرگراهی در دنیاست.

نامگذاری

بزرگراه‌هایی که در راستای شرقی-غربی قرار دارند عمدتاً با اعداد زوج، بزرگراه‌هایی که در راستای شمال-جنوب قرار دارند با اعداد فرد، و در هنگام عبور از شهرهای بزرگ بصورت کمربندی بوده و رقم سومی بدانها افزوده می‌گردد. بطور مثال، قسمتی از بزرگراه میان‌ایالتی ۱۰ که از شهر هیوستون عبور می‌کند بزرگراه میان‌ایالتی ۶۱۰ نام دارد، در حالیکه در هنگام عبور از سن آنتونیو بزرگراه میان‌ایالتی ۴۱۰ نام می‌گیرد.

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی Interstate Highway marker
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹