سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایران که تیرماه سال ۸۶ با انحلال سازمان مدیریت دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تشکیل شده بود، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۵ شورای عالی اداری احیا شد.

ریاست این سازمان را در حال حاضر جمشید انصاری بر عهده دارد.