• زرافشان شهری در استان نوایی کشور ازبکستان است.
  • زرافشان نام روستایی است قدیمی در حومه شرق تهران
  • زرافشان نام خیابان در الهیه تهران است.
  • زرافشان نام خیابان در شهرک غرب تهران است.
  • رشته‌کوه زرافشان رشته کوهی در ازبکستان و تاجیکستان است.
  • رود زرافشان جاری در تاجیکستان و ازبکستان است.
  • قصر زرافشان از اثار تاریخی افغانستان است.
  • ناصر زرافشان حقوق‌دان و فعال سیاسی ایرانی است.