زبان ولاچی زبانی رومانیایی است که در کشور صربستان توسط رومانیایی های ساکن در آن کشور بدان تکلم میشود.در یک همه پرسی حدود پنجاه و چهار هزار نفر زبان مادری خود را ولاچی عنوان کردند و این درحالی بود که تنها چهل هزار نفر تبار خودرا ولاچی معرفی کرده بودند.

Major varieties (graiuri) of the زبان رومانیایی
Blue: Southern varieties
Red: Northern varieties


نگارخانه