واسی-وری
پراسونی
واسی-وری
زبان بومی در: افغانستان
منطقه پارون
تعداد گویشوران
۸۰۰۰  (۲۰۱۱)e18
هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ prn
گلاتولوگ
زبان‌شناسی 58-ACB-b

واسی-وری زبان مردمان واسی است که در درهٔ پارون در افغانستان گویشورانی دارد. واسی-وری از شاخهٔ زبان‌های نورستانی از خانوادهٔ زبان‌های هندوایرانی است. این زبان ایزوله‌ترین زبان نورستانی می‌باشد. همهٔ گویشوران این زبان مسلماننند. واکه‌های این زبان هشتایند: â, u, o, i, e, ü, ö, و a.

شمارگان

شمارگان Vâs’i-vari Word
۱ ipin or attege
۲ lūe
۳ chhī
۴ chipū
۵ uch
۶ ushū
۷ sete
۸ aste
۹ nūh
۱۰ leze
۱۱ zizh
۱۲ wizū
۱۳ chhīza
۱۴ chipults
۱۵ vishilhts
۱۶ ushulhts
۱۷ setilts
۱۸ astilts
۱۹ nalts
۲۰
۳۰ lezaij
۴۰ jibeze
۵۰ lejjibets
۶۰ chichegzū
۷۰ chichegzālets
۸۰ chipegzū
۹۰ chipegzualets
۱۰۰ ochegzū

Wikipedia contributors, "Wasi-wari," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed March 30, 2016).