فرنک کومتو
زبان بومی در:  فرانسه
 سوئیس
تعداد گویشوران
حدود 1,000  (بدون تاریخ)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
زبان‌شناسی 51-AAA-ja & 51-AAA-hc

زبان فرنک کومتو زبانی هندواروپایی از شاخه زبان‌های رومی است.این زبان که زیرمجموعه ای از زبان‌های اوییل محسوب میشود در حدود هزار تن گویشور در کشورهای فرانسه و سوییس دارد.

نمونه زبانی

واژه فرانسه فارسی
arquer marcher گام، قدم
cheni poussière گرد، غبار
cornet sac en plastique کیسه پلاستیکی
cru froid et humide سرد و نمناک
daubot idiot, simplet نادان
gauper habiller لباس
grailler manger خوردن
pê, pêute laid, laide زشت
treuiller boire نوشیدن