زبان سن اونژه
saintonjhais
زبان بومی در: فرانسه
منطقه شرانت، شرانت-ماریتیم، Northern ژیروند.
تعداد گویشوران
(بدون برآورد دسترسی)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
گلاتولوگ
{{{mapalt}}}
Linguistic area of Saintongeais the شرانت and the Northern part of ژیروند

زبان سن اونژه از زبان‌های هندواروپایی و شاخه زبان‌های اوییل است که توسط اقلیت کوچکی در منطقه شارنت کشور فرانسه بدان تکلم می شود.اگرچه این زبان در سطح وسیعی مورد استفاده مردم نیست اما هنوز در برخی نمایش ها و مجلات و رادیوها از آن استفاده می شود.