زبان ساساری از زبان‌های رومی رایج در اروپاست که در ایتالیا و جزیره ساردینیا حدود ۱۲۵هزار تن گویشور دارد.در منطقه خودمختار ساردینیا زبان ساساری حالت رسمی دارد. زبانهای شمال ساردینیا

نگارخانه