زبان رومانی
romani čhib
زبان بومی در: The Balkans, some of Eastern Europe and Romani diaspora
تعداد گویشوران
4 million or perhaps considerably more (no reliable estimate)  (2011)
وضعیت رسمی
زبان اقلیت
شناخته‌شده در
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ rom
ایزو ۶۳۹-۳ rom – inclusive code
Individual codes:
 – [[Balkan Romani]]
 – [[Baltic Romani]]
 – [[Carpathian Romani]]
 – [[Finnish Kalo]]
 – [[Sinte Romani]]
 – [[Vlax Romani]]
 – [[Welsh Romani]]
گلاتولوگ
این نوشتار شامل نمادهای آوایی آی‌پی‌ای است. بدون پشتیبانی مناسب تفسیر، ممکن است علامت‌های سوال، جعبه یا دیگر نمادها را جای نویسه‌های یونی‌کد ببینید.

زبان رومانی، رومایی، جیپسی، چیپ، زرگری یا چگنی زبانی است که مردم کولی به آن سخن می گویند و در زمره زبان‌های هندو آریائی است.