بریگاسکی
Brigasc
زبان بومی در: ایتالیا, فرانسه
تعداد گویشوران
حدود هزار نفر  (بدون تاریخ)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ roa
ایزو ۶۳۹-۳ lij
زبان‌شناسی 51-AAA-og

زبان بریگاسکی گویشی از زبان لیگوری است که در حدود مرزی فرانسه و ایتالیا دست کم هزارتن گویشور دارد.

نمونه واژگان

ایتالیایی بریگاسکی فارسی
più ciü بیشتر
piano cian آهسته
fiore sciu(u) گل
chiave ciau کلید
occhio ögl چشم
ponte pont پل
muro muru دیوار